6.  Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da


Bồ tát Quán thế âm thành Bồ tát Mã Minh với hạnh nguyện tự giác giác tha, tự độ độ tha. Tay ngài đang cầm bạt chiết la phóng quang với tình thương cứu giúp chúng sanh sớm dứt trừ phiền não để giải thoát.

 

            Đại ý :  Ca lô nghĩa là bi thương, ni catâm từ. Dalễ bái, lễ kính.  Ý của câu thần chú nầy là Bồ tát Mã Minh với tâm nguyện tự độ hóa tha.

 

            Lược giải : Đức Bồ tát Mã minh ngoài tinh thần tự mình tu tập để chứng ngộ, ngài còn bi nguyện là cứu độ chúng sanh. Khi trì thần chú nầy thì tâm không phân biệt giữa người và mình; tâm luôn tự tại, vô ngại, không vướng mắc bất cứ hệ lụy nào từ bên ngoài đưa vào hay từ bên trong chổi dậy.

 

            Tự quán chiếu nội tâm là tự mình tự tu, tự sửa. Sám hối tất cả những việc sai trái mình đã làm. Sám là pháp trắng, hối là pháp đen. Trắng là phải tu, đen là phải bỏ, phải trừ. Pháp trắng là tịnh tu, được tịnh nghiệp. Pháp đen là ác nghiệp, phiền não chướng của cả chín cảnh giới. Sám Hối có ba cách: Tác pháp sám hối, Thủ tướng sám hối và Vô sanh sám hối.

 

Hai cách đầu là sự tướng sám hối. Cách sau là tự tánh sám hối. Trì tụng thần chú trên đây với tâm niệm chí thành thì sẽ lên bậc Thánh trí, tâm luôn được an nhiên tự tại và chứng quả vô sanh.