10.  Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Ri Da


            Bồ tát Quán Thế âm hóa hiện tướng Bồ tát Long Thọ để hộ trì cho người tu hành, hàng phục tất cả chướng ma, ác nghiệp xâm nhập.

 

            Đại ý :  Nam mô quy y, Tất cát lật là đảnh lễ, Đỏa y mông là chơn chánh, A lị da là bậc Thánh. Nghĩa toàn câu chú nói :  Cúi đầu đảnh lễ và quy y  bậc Thánh hiền chơn chánh để được trợ lực hộ niệm.

 

            Lược giải : Khi chúng sanh phát nguyện tu trì theo câu thần chú nầy thì phải nhất tâm, nhưng, đừng mong cầu quả vị; vì khởi tâm mong cầu tức là còn vọng niệm.

 

Vọng niệm khởi thì tham – sân – si chổi dậy, sẽ không đi về đâu cả. Trì chú là cốt ở nhất tâm và chuyên cần, đừng bao giờ buông thả ;  nếu buông thả chướng duyên dễ dàng len vào tâm trí của mình. Phải tự quán chiếu và biết rõ các pháp không có thật tướng, nên kinh dạy là không sanh, không diệt, không thêm không bớt, không dơ cũng không sạch là vậy.      

 

Hành giả quán chiếu và hành trì được như vậy thì :

 

- Trí bát nhã sẽ được hiện tiền - Tâm bồ đề sẽ không thoái chuyển.

 

            Đạt được lý chơn không diệu hữu, hiểu rõ thật tướng và, soi thấy năm uẩn đều không, không có luôn cả sáu căn, sáu trần và sáu thức nữa; không còn sợ sanh già bệnh chết sẽ thẳng đến cảnh giới an lạc, cứu cánh niết bàn.