11.    Bà Lô Cát Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà


Bồ tát Quán thế âm hóa hiện tướng đức Phật Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na để rộng độ hết thảy chúng sanh.

Bởi vì :  Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không chỗ nào mà không trải mở lòng từ bi.

           

Đại ý :  Bà lô cát đế là Quán, xem xét ;  Thất Phật ra tức là thế âm, âm thanh trong trần gian nầy; Lăng đà bà là cái hải đảo hiền lành, một cõi từ ái, ...

 

Trong 12 lời đại nguyện của bồ tát Quán thế âm có câu thứ hai, ngài nguyện : Chúng sanh nhất tâm nguyện đến sự giải cứu, không có việc gì làm cho ngài phải chán nản, sợ sệt, đức Quán thế âm nguyện thường ở biển Nam Hải là ý nầy vậy. Một tức là 12, và 12 tức là một.

           

Lược giải :  Đại ý câu thần chú nầy dạy :  Phát tâm tu là tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng nương tựa những gì ngoài ta. Đã có thần chú thì cần nhất tâm. Tánh và tướng không còn là hai.

 

Tổ Thiên Thai dạy :

 

- Người chỉ quán một niệm tức không, tức giả, tức trung thì cả mười giới các pháp Tánh, Tướng, đâu chẳng đủ nếu từ đây mà tinh tấn, thẳng đến bậc Thánh không còn ngăn ngại gì nữa.” .

 

            Người tu tập dù pháp môn nào, Thiền, Tịnh, Mật cũng đều phải có :  Tín Nguyện Hạnh.

           

Tín :  Phải tin rằng chúng sanh và Phật không hai, chúng sanh trì chú, niệm Phật để được vãng sanh, để được an lạc, rốt ráo đến bờ giải thoát.

 

Nguyện :  Niềm tin của hành giả không phải là tin suông. Phải có niềm tin Phật như con nhớ mẹ. Muốn vãng sanh hay muốn giải thoát thì phải phát nguyện. Người tu không phát nguyện là không phải chân thật tu tập.

 

            Hạnh : Nguyện của chúng sanh phát tâm tu thì không phải nguyện suông, luôn luôn tinh tấn. Mỗi sát na tu tập phải nối đuôi nhau không cho gián đoạn, dứt mất, ... Phải chấp trì thần chú, câu niệm Phật đến độ nhất tâm.

 

            Ba điều trên đây là tư lương của người tu tập. Đi đường không đủ tư lương sẽ bị gián đoạn hay bế tắt. Người tu tập không đủ ý chí (tư lương) thì cũng bị thối thất.

 

            Hành giả trì niệm câu thần chú trên đến độ nhất tâm bất loạn (thân và tâm không còn loạn động) cũng được đến bờ giải thoát như vậy.

            Rất mong quý vị thực hành chuyên nhất để đạt được chánh đạo vô thượng của Phật.