13.    Hê Rị Ma Ha Bàn Đá Sa Mế


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện tướng Dương Đầu Thần Vương để hộ trì hành giả phát nguyện trì niệm câu thần chú trên đây để sớm xa lìa ác nghiệp.

 

            Đại ý :  Hê rị  là cái tâm, Ma ha bàn đá sa mế  tức là quang minh, chính đại.

Câu nầy ý nói :  Khi phát lòng từ bi cứu độ chúng sanh một cách chơn chánh thì được thiện thần che chở và hộ niệm để hành giả tu tập được dễ dàng.

 

Lược giải :  Chư tổ thấy mọi người không chịu tu tập, cứ đua chen trong vòng danh lợi, quên mất tánh giác của mình.

 

Đức Phật thường dạy :

 

*.-  Trong các Pháp, Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự đau khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe.

 

*.-  Trong các pháp, Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự hạnh phúc sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình.

           

Từ hai câu Phật ngôn trên đây đưa hành giả trở về với lý nhất tâm để hành trì thần chú cho rốt ráo ;  Bồ tát Quán thế âm sẽ hóa hiện đủ 32 ứng thân để tùy duyên hóa độ hết thảy chúng sanh. Có một điều chúng ta phải biết là trong kinh

 

Kim Cang có dạy :  Chánh pháp còn xả huống gì phi pháp.