14.    Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng


            Bồ tát Quán thế âm hiện tướng Bồ tát Cam Lộ Vương, tay cầm nhành dương liễu, tay cầm bình nước cam lộ để tẩy trần nghiệp chướng cho chúng sanh sớm được sạch sẽ, tiêu trừ. Lòng chúng sanh được mát mẻ, tâm chúng sanh được đượm nhuần mưa pháp.

 

            Đại ý :   Tát bà là hết thảy, A tha đậu tức nhiều lòng từ bi, Du bằng tức nghiêm túc, thanh tịnh.

 

Toàn ý của câu nầy là tình thương bao la của Bồ tát Quán thế âm đối với chúng sanh lúc nào cũng bình đẳng ;  chúng sanh đều hưởng được ân huệ của ngài thật đầy đủ về mọi phương diện từ vật chất đến tinh thần.

 

            Lược giải :  Hạnh của chư vị Bồ tát ban bố cho chúng sanh rất là nghiêm túc và bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, gái trai già trẻ, ... ai phát tâm chính trực tu niệm thì được các ngài hỗ trợ và dẫn dắt đến bờ giải thoát. Có cầu tức có cảm.

 

Hành giả nên biết một khi tam mật gia trì câu thần chú thì phải rõ :  Năng trì tức là tâm của ta đang trì niệm, sở trì là câu thần chú mình đang trì phải hợp nhất.

 

Năng, sở không hai thì kiến tánh thành Phật.     

 

Nhất tâm tu niệm, mặc dầu chưa đến đích, nhưng trong giây phút lâm chung cũng có được phước báo là thấy được hóa thân Phật. Hành giả cần chuyên và nghiêm trì thần chú sẽ được kết quả an lạc