15.  A Thệ Dựng


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương để tuần sát cả bốn phương, tám hướng khuyến tấn chúng sanh bỏ ác làm thiện, tức cải tà quy chánh để tiến tu đạo nghiệp.

 

            Đại ý :   A thệ dựng tức là nhất thừa vô thượng. Bất nhị pháp môn. Đây chính là 12 loại tâm trong kinh Đại bi và Đà la ni. Đại ý câu thần chú nầy là không tạp nhiễm mà là kim cang tâm, ma nghiệp không thể xâm nhập, hành giả dễ dàng quán tưởng thần chú.

 

            Lược giải :  Khi hành giả tu tập mà không bị tạp nhiễm xâm nhập, tức là định lực đã được viên dung. Tuy thế, cũng phải nương vào sự trợ lực của chư Phật và Bồ tát ;   đừng nghĩ rằng đây là đã thiền định rốt ráo thì sai mất.

 

Theo Tổ Vĩnh Minh dạy :  Chỉ có tu Thiền mà không tu Tịnh độ thì mười người đi lạc đường hết chín người, vì không có người hướng dẫn chu đáo, sẽ bị năm Ma ấm (tức ngũ ấm ma) cảnh hiện lên và dẫn dắt mình đi theo.

 

Chỉ cần có niệm Phật phát nguyện về tịnh độ, không cần phải tham thiền thì muôn người tu, đều vãng sanh cả muôn người, vì vừa có cả tự lực lẫn tha lực, năm ma ấm không thể nào lôi kéo được.

 

Bởi vậy, khi trì niệm thần chú nầy, Bồ tát Quán thế âm hóa hiện hình tướng Phi đằng Dạ xoa Thiên vương để trợ lực ;  nếu hành giả chưa vững tâm thì vừa trì thần chú vừa niệm Phật cầu vãng sanh.

 

Khi về được thế giới cực lạc, chúng ta hãy tiếp tục trì niệm thần chú và có Phật, Bồ tát và thiện hữu tri thức trợ lực. Đạo quả chóng viên thành.