16.  Tát Bà Tát Đá (Na Ma Bà Tát Đá) Na Ma Bà Dà


            Đức Quán thế âm hiện tướng Thần Vương Bà Đà Đế để độ chúng sanh có cơ duyên với Phật pháp.

 

Một điều hành giả cần chú ý là :  câu thần chú nầy có Năm chữ :  Na Ma Bà Tát Đá viết nhỏ trong ngoặc đơn đã mất hẳn trong bản mà chúng ta thường tụng hằng ngày. Ở đây vẫn nêu ra, để khi hành trì cho đủ.

           

Đại ý :  Tát bà tát đá là hết thảy đại thân tâm vương Bồ tát, Na ma bà tát đá tức là vị Đồng trinh khai sĩ, Na ma tức là không loại nầy thì loại khác (Có ý phân biệt),  Bà dà tức là Thế tôn.

 

Ý toàn câu thần chú nói Phật pháp là vô biên, bình đẳng, hết thảy chúng sanh phát nguyện tu thì thấy đạo và chứng ngộ, không có sự phân biệt hay giai cấp cao hạ, ...

           

Lược giải : Chúng sanh thì vô lượng vô biên, Phật pháp thì thâm diệu cũng vô biên vô lượng. Chúng sanh trong ba cõi tùy từng trình độ mà Bồ tát Quán thế âm hóa hiện hình tướng khác nhau để dẫn dắt cho họ được thấm nhuần chánh đạo và tiến tu đến quả vị Phật đà.

 

Các ngài không phân biệt bất cứ loại chúng sanh nào cả, giống như trong kinh Pháp hoa phẩm Dược thảo dụ có nói :  Một cụm mưa tuôn xuống, tùy theo giống cây có cành lá lớn nhỏ khác nhau, nhưng, sự đón nhận không khí và nước mưa để đượm nhuần tươi tốt thì giống nhau.

 

Bất cứ loại cây như thế nào chăng nữa cũng được đâm chồi nẩy lọc cả. Cho nên câu thần chú có mấy chữ Na ma bà tát đá là như vậy.

 

Xin hành giả thành tâm hành trì.