19.   Án A Bà Lô Hê


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng chính của ngài, đem lòng từ bi vô lượng sẵn có để cứu khổ ban vui

 

Đại ý :  Án tức là quy y, quy mạng tức là chúng sanh trở về, còn A bà lô hê là đức từ của Bồ tát thì được hiểu là dẫn đường, chỉ đường. Nói chung là đưa đường chỉ lối. Bà lô hê là Quán âm.

 

Toàn ý phải hiểu rõ là đức Bồ tát Quán thế âm đem lòng lành hướng dẫn cho chúng sanh đi đúng với chánh pháp.

 

Phải biết cách tu tập, quán chiếu từ nội tâm đến ngoại cảnh đều viên dung.

 

            Lược giải :  Hạnh của đức Quán thế âm là từ bi luôn đem lòng thương cứu chúng sanh hết nạn khổ. Ngài muốn hướng dẫn hết thảy chúng sanh trở về con đường thanh tịnh và giải thoát. Thanh tức là trong, tịnh là vắng lặng.

 

Như một ly nước đang bị vẫn đục thì phải gạn lọc cho sạch, để yên thì nó mới chìm tất cả những vẫn đục xuống đáy ly.

 

Người tu hành, trì niệm thần chú, quán tưởng đến thân Phật, Bồ tát thì đừng để cho tạp niệm, những chướng duyên chổi dậy ;  thân phải trong sạch, tâm phải thanh tĩnh, phải nhất quán để có một định lực kiên cường mới thấy đạo.

 

Kẻ không tu tập thấy ái dục thì cho là vui sướng, không biết đó là khổ ;  người tu tập thiền quán biết ái dục là nguyên nhân đưa đến đau khổ và sanh tử luân hồi nên muốn xa rời ái dục, nhiếp thân tâm vào chánh niệm ;  ngặt nỗi không đủ năng lực để tự độ nên phải nhờ tha lực hỗ trợ của Bồ tát Quán thế âm.

 

Do đó, Ngài luôn theo sát chúng sanh để tùy duyên hóa độ.