2.  Nam Mô A rị Da


            Bồ tát Quán thế âm tay bưng Như ý pháp luân, chuyển chánh pháp đến với chúng sanh và chúng sanh y giáo phụng hành.

           

Đại ý :  A rị  là bậc Thánh. Vị nầy có khả năng hướng dẫn chúng sanh xa lìa ác nghiệp, khổ não. Da  tức là lễ.

 

Bồ tát Quán thế âm muốn chúng sanh phải xa lìa các Thần, Thánh hung dữ, ác đức.

 

            Lược giải : A rị da  cũng là xa lìa ác đạo, lo tu tâm dưỡng tánh.

 

Đức Quán thế âm có hóa thân là đức Như Ý Luân Bồ tát, hiện rõ sắc tướng mặt đen ;  có tâm hàng phục ma quỷ và luôn luôn hộ trì chơn ngôn cho chúng sanh phát tâm tu niệm.

 

            Sở dĩ hóa thân thành vị Như ý luân là ngài muốn diệu pháp của Phật vận chuyển đến mọi loài chúng sanh, như bánh xe quay tròn và quay đều đều vậy. Điều nầy phát xuất từ Tâm làm gốc. Tâm vận chuyển tất cả. Vị hóa thân hướng dẫn chúng sanh xa rời nghiệp xấu, tâm bồ đề hiển hiện.

 

Tánh giác viên dung vô ngại, vì thế mà trong bài sám đã có câu : Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, ... và, chúng sanh dự Phật đồng là vậy.

 

Khi chúng ta hành trì mật chú nầy được rốt ráo thì đạt đến quả vị Giác ngộ không xa. Điều quan trọng là phải nhất tâm, đừng để tâm buông thả, đừng để tâm vọng cầu bên ngoài; luôn luôn tự quán chiếu trong ta.  Tại sao như vậy ?

 

Nếu hành giả không phát sanh một ý niệm xấu thì cõi lòng luôn sáng tỏ, thấu suốt được cảnh giới của thân và tâm. Từ đó, tiến dần và tiến sâu vào quả vị giải thoát. Muốn được kết quả như vậy, hành giả phải thật sự tu niệm tinh tiến và đạt cho được lý sự đều nhất tâm, nuôi dưỡng tâm niệm tu tập cho vững chắc.

 

Tuy nhiên, không phải chỉ một thời gian ngắn mà có được kết quả như vậy. Đức Như ý luân Bồ tát hiện tướng sắc thân màu đen là cốt ý để hàng phục chúng ma. Ma ở đây là nghiệp chướng sâu dày của hành giả đã tạo từ nhiều kiếp về trước ;  nghĩa là đem tâm ô trược mà tạo tác nên gặt hái nghiệp báo phải luân hồi trong lục đạo. Phước báo còn được gặp Phật pháp, liền phát tâm nguyện tu tập và hành trì.

 

Vậy hành giả cố gắng trì niệm như thế nào để bản lai diện mục được tỏa hiện, cho dù gặp thời không có Phật, nhưng vẫn được chứng ngộ và được thân cận hầu một bên chư vị Bồ tát và Phật vậy.