20.        Lô Ca Đế


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Đại phạm Thiên vương khắp trong mười phương thế giới để hóa độ chúng sanh.

 

            Đại ý :   Lô ca đế là đấng Thế tôn, là đức Tự tại. Bởi vì :  Thế là đời, tôn là cao quý. Tự tại là như như bất động.

Nghĩa là tâm luôn luôn giải thoát an lạc, không còn chấp bỉ thử ; vì Bồ tát hóa hiện nên luôn có ánh sáng rực rỡ khắp cả châu thân ;  đồng thời, hòa nhập với ánh sáng và bản thể của pháp giới, không ngăn ngại.

 

            Lược giải :  Câu nầy nói :  Bồ tát Quán thế âm hóa hiện một vị Đại phạm thiên vương, tức là một vị thần luôn luôn đi sát với những người phát tâm tu niệm chánh pháp mà đặc biệt là hành trì thần chú như câu chú trên đây là một phần trong chú Đại bi.

 

Khi trì chú đến giai đoạn nhất tâm thì trong ngoài đều sáng sạch và bản thể nội tâm của chính mình hòa nhập với bản thế của vũ trụ vạn hữu, đưa về lý nhất như.

 

Như vậy, hành giả không còn bị nội ma ngoại chướng quấy nhiễu, giải thoát an lạc hiện tiền, tâm bồ đề không còn thoái chuyển ;  hành giả sẽ được thấy đạo, chứng đạo và đi vào cõi vô sanh.

 

            Lợi ích của sự tu tập hành trì thần chú, niệm hồng danh Phật và Bồ tát là như vậy.