22.   Di Hê Rị


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng một vị Thiên thần Ma hê Đầu la thống lãnh thiên binh sắc xanh trong ba mươi ba cõi trời, đi khắp đó đây hoằng độ chúng sanh, hướng dẫn họ vào Phật pháp.

 

            Đại ý :  Di là bình, hướng dẫn, là chúng sanh, Rị là rộng độ hết thảy, phổ biến rộng rãi.

 

Ý của câu nầy có nghĩa là tùy thuận sự hướng dẫn chánh pháp với tâm không phân biệt.

 

            Lược giải :  Tâm bồ đề khi bố giáo thì vô tâm bố thí. Luôn luôn với tâm nguyện hoằng truyền và lợi tha làm phương châm.

 

Chúng sanh dù ở cảnh giới nào cũng được hướng dẫn đúng mức, đều được thấm nhuần chánh pháp và không bị bỏ rơi hay bị lạc lõng bơ vơ, ...

 

Bồ tát Quán thế âm nương theo tiếng kêu cứu trầm thống, thiết tha của hết thảy chúng sanh trong lục đạo mà cứu độ.

           

Hành giả phát nguyện tu trì câu thần chú nầy là phát nguyện học theo hạnh từ bi của ngài, học cách nương theo âm thanh để tu chứng như ngài.

 

Làm được như vậy, trước tiên hành giả phải phát nguyện và chuyên tâm hành trì, đừng để cho vọng nghiệp xâm nhập thì uổng phí cho bản thân khi có phước báo được làm thân người, lại được lục căn hoàn cụ, gặp pháp Phật nhiệm mầu.

 

Kính mong quý hành giả lưu tâm để khỏi mất cơ hội khó kiếm lại được.

 

Vì:

 

            Sanh ra thân người đã khó, gặp Phật pháp lại càng khó hơn.