23.     Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa


            Bồ tát Quán thế âm dùng tâm nguyện từ bi, thanh tịnh và vô ngã vị tha để hóa độ hết thảy chúng sanh phát tâm tu niệm.

 

            Đại ý :  Ma ha bồ đề tát đỏa là cái tâm quảng đại, dũng mãnh và không tạp nhiễm. Ma ha là lớn, rộng, quảng đại. Bồ đề là nhìn thấy thế giới hệ đều không. Tát đỏa là không có cái gì trên nữa.

 

Ý nói Phật pháp vô lượng vô biên, rộng độ hết thảy; nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài.

 

            Lược giải :  Người học Phật, phát tâm tu niệm hành trì thần chú hay hồng danh Phật và Bồ tát thì phải buông bỏ hết tất cả mười tám giới, đừng để nó ràng buộc.

 

Những hành giả sơ cơ học đạo thì cần phải nhẫn nại, chịu đựng mọi thử thách từ thân cho đến tâm, từ nội ma cho đến ngoại chướng; nếu không rèn luyện được ý chí nhẫn nhục thì khó thấy đạo, khó minh tâm kiến tánh, vấn đề an lạc giải thoát đến với mình thật là mong manh.

 

Trong những pháp muôn tu giải thoát, kiến tánh thành Phật thì pháp môn nhẫn nhục đứng đầu. Nhẫn nhục đệ nhất đạo.

 

Nhẫn nhục là con đường tối thượng, con đường duy nhất (độc đạo) khó làm mà dễ sanh nghiệp chướng.

Thiếu nhẫn nhục là công đức tu niệm dễ dàng bị tiêu tan. Các đức hạnh lành, thiện và trong sáng có được đều do nơi hạnh nhẫn nhục mà ra.