24.    Tát Bà Tát Bà


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Hương Tích đang dùng ấn Cam lộ để điều phục năm phương, các quỷ thần theo hầu hộ vệ và phụ giúp ngài cứu độ chúng sanh.

 

            Đại ý :  Tát bà tát bà là hết thảy, hết thảy (nhất thế).  Câu nầy ý nói là Phật pháp đều đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh.

 

Bất cứ giới nào, loại chúng sanh nào cũng đều được độ và nếu chịu khó hành trì chắc chắn đều được giải thoát như nhau.

           

Lược giải :  Tu là giải thoát sanh tử luân hồi. Tu là không để sắc tướng ràng buộc, không biết xả bỏ thì kiến tánh rất khó.

 

Mặc dầu trong kinh có dạy là Ngũ uẩn giai không, dù biết cái thân là giả huyễn, nhưng đừng hiểu lầm chữ giả huyễn để rồi hành hạ bản thân thiếu trí tuệ, lâm vào bệnh hoạn thì cũng khó tu niệm.

 

Cái thân bệnh hoạn thì trí huệ khó phát triển. Thân tuy giả tạm, nhưng cần nó để tu, đó là đạt giả tầm chơn.

 

Biết huyễn mà vẫn cần nó vì dĩ huyễn độ chơn. Hành giả thông hiểu được ý nầy thì Bồ tát Quán thế âm luôn luôn gia hộ cho mình.

 

Điều quan trọng là chính mình thực hành, chứng nghiệm nơi pháp của Phật, đừng nghe, đừng vội tin lời người khác khi mình chưa thực sự đi vào pháp tu tập đó.

 

            Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Giải thoát không phải bên ngoài đem vào, cũng không thể đi tìm cầu đâu xa.