25.       Ma Ra Ma Ra


            Bồ tát Quán thế âm mặc bạch y, tay mặt cầm Như ý bảo luân, tay trái dắt Thiện tài đồng tử để hướng dẫn chúng sanh được thấm nhuần chánh pháp.

           

Đại ý : Ma ra ma ra là ghi nhớ, ghi nhớ. Càng ghi nhớ điều chân chính tức thì tâm bồ đề tăng trưởng, như ý. Tay ngài cầm Bảo luân như ý, tay dắt Thiện tài đồng tử với mật ý bảo hộ chúng sanh được thập phần viên mãn, mọi thành tựu đều được như nguyện.

           

Lược giải :  Ma ra cũng có thâm nghĩa tức là ngọc như ý. Và, Ma ra cũng là trong suốt, không một vẫn đục nào cả. Có nghĩa là khi phát khởi tâm tu thì sẽ được an lạc.

 

Tâm an lạc tức là mọi chướng duyên, nghịch cảnh không còn ngăn cản; con đường thẳng tiến đến bờ giải thoát được hanh thông.

 

Phát nguyện tu tập, thành tâm trì chú nầy chắc chắn sẽ thấy đạo và chứng đạo giống như mọi người được viên minh châu trong suốt.

 

Bồ tát tay cầm bảo luân như ý, tay dắt Thiện tài đồng tử với ý là không có tuổi nào hồn nhiên, tự tại như tuổi non trẻ; không có cái gì sáng sạch và vô tư như tuổi ấu thơ (hình ảnh Thiện tài đồng tử), trong đời không có gì quý bằng ngọc ngà châu báu (hình ảnh tay cầm Bảo luân), do đó, trong đời không có gì trong sạch và cao quý tối thượng bằng đạo giải thoát.

 

Hành giả hiểu được ý nầy hành trì câu thần chú sẽ được như nguyện và dễ dàng chứng ngộ Phật ý.