27. Câu Lô Câu Lô Yết Mông


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ Tát Không Thân để hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.

 

Cũng có tên gọi là Áp thiên Đại tướng quân, thống lãnh hai mươi vạn ức thiên chúng.

 

            Đại ý :  Câu lô có nghĩa là phát tâm, Câu lô câu lô cũng là xây dựng sự nghiệp, làm nên sự nghiệp. Yết mông là công đức.

 

Ý của toàn câu là phát tâm tu niệm, khi tác pháp, tác dụng đều trang nghiêm thì mới chứa nhóm được công đức.

 

            Lược giải :  Câu lô câu lô yết mông :  Ngoài sự hóa hiện thân tướng Bồ tát Không thân, còn mang ý nghĩa là phát tâm tu học, hành trì chánh pháp.

 

Ở đây là trì niệm thần chú thì phải nhất tâm, có như thế thiện thần hộ pháp mới gia bị và trợ giúp cho con đường tu tập của hành giả.

 

            Không phải mới phát tâm là có kết quả liền, phải kiên cường chịu đựng mọi thử thách từ trong thân tâm ra đến ngoại cảnh để chứa nhóm các công đức, các hạnh lành. Được như vậy, chướng duyên, nghịch cảnh mới không khuấy động được hành giả.

 

Tất cả ma nghiệp đều dẹp yên, ba nghiệp hằng thanh tịnh thì an lạc và giải thoát sẽ hiện hữu.

 

Hành giả nên biết cực lạc, tịnh độ là đây.