NUL

28.        Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man vương Khổng tức vương để hàng phục các ma oán.

 

 

            Đại ý :  Độ lô độ lô  là bảo trì hãy bảo trì, Phạt xà da đế  là các người du ngoạn, đi chơi trên hư không.

 

Theo trọn ý là giữ gìn chánh pháp cho sáng sủa và nghiêm tịnh; đồng thời phải quảng bá rộng rãi hơn.

 

            Lược giải :  Nguyên nghĩa của nó là bảo trì hãy bảo trì, nhưng, khi tu tập thì giữ gìn cả thân lẫn tâm đừng cho nghiệp lực xấu ác xen vào; các người du ngoạn trên hư không với ý là phóng khoáng, rộng rãi bao la và tâm nguyện phải quảng đại.

 

            Hành giả phát nguyện tu tập theo câu thần chú nầy thì phải có tâm như vị bồ tát hóa thân trên đây. Phải biết điều phục thân tâm của mình, nhưng cũng phải biết điều phục chướng duyên. Tâm tư được sáng sủa yên vui, siêu thoát được mộng tưởng điên đảo và đạt được cứu cánh nhất tâm; từ đó, phát đại thừa tâm như Bồ tát đề hoằng truyền chánh pháp, rộng độ hết thảy chúng sanh.

 

Tự tu để chứng đạo, độ tha để cứu giúp chúng sanh trong chín cõi, nghĩa là lợi mình lợi vật được viên dung; Phật đạo sẽ viên thành với hành giả.

L