29.   Ma Ha Phạt Xà Da Đế


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng thành một vị Đại Lực Thiên Tướng, tay cầm Bảo xử, tay bắt ấn cam lộ để hộ trì chúng sanh, khuyến tấn tu hành.

 

            Đại ý : Ma ha phạt xà da đế tức là các hành giả vân du trên cõi hư không lớn lao. Ma ha là lớn lao, Phạt xà da đế tức là các hành giả vân du trên hư không.

 

Ý toàn câu là  giáo lý Phật thì bao la, rộng rãi, không biên cương, không bờ bến ;  hành giả tu tập chứng vào lý vô sanh thì thấu đạt tột cùng thâm áo của Phật pháp và có thể độ tận chúng sanh.

 

            Lược giải : Từ trước đến nay, chúng ta thấy rất nhiều lần về chữ Ma ha xuất hiện trong thần chú nầy không ngoài mục đích của Bồ tát Quán thế âm muốn nhắc nhở cho chúng sanh biết: hết thảy chúng sanh có khả năng thành Phật.

 

Tuy nhiên, dù có Phật tánh rồi, có khả năng thành Phật, nhưng chúng sanh có chịu khó cổi bỏ tất cả những chướng duyên, phiền não hay không ? Có chịu khó tiến tu đạo nghiệp hay không ?  Giáo lý Phật đà thì bao la rộng rãi, nhưng khi đã rốt ráo được một pháp thì tất cả các pháp đều thông.

 

Từ đó, hành giả mới thấy vạn pháp duy tâm. Và chứng ngộ được ý vạn pháp do tâm sanh thì vạn pháp cũng do tâm diệt.

 

Khi chứng được lý nhất tâm rồi, thì chẳng thấy có pháp để tu mà cũng chẳng thấy có pháp để chứng.

 

Trong kinh Bát nhã có nói :  Đối với tất cả các pháp, tâm là thiện đạo (bậc bắt đầu giỏi), nếu biết được Tâm, thì biết rõ các pháp. Tất cả thế gian pháp đều do tâm.