3.  Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da


            Bồ tát Quán Thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Quán tự tại, làm vị hành giả trì bình bát. Ngài quán tưởng để hộ trì cho chúng sanh được trường thọ, khương ninh. Những ai muốn tu tập sau nầy lưu lại xá lợi thì thọ trì câu thần chú nầy. Câu nầy với ý đức Bồ tát Quán Tự Tại đang trì bình.

 

            Đại ý : Bà lô yết đế bao gồm Quán, Quan sát. Thước bát ra tức Tự tại. DaLễ bái. Ý cả câu là cung kính, chí thành đảnh lễ đức Bồ tát Quán tự tại, tức Bồ tát Quán thế âm.

 

            Lược giải : Câu nầy nói là hạnh nguyện của đức Quán tự tai luôn lo nghĩ và thương xót chúng sanh đang chìm đắm trong cảnh sanh tử luân hồi. Hạnh nguyện của ngài là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn.

 

Vì Từ năng bạt khổ, Bi viết độ sanh. Từ bi là hạnh nguyện cứu khổ ban vui của chư vị Bồ tát, thấy chúng sanh đau khổ thì nhận cái khổ ấy cho mình, thấy chúng sanh an lạc thì đó là hạnh nguyện của quý ngài. Bồ tát Quán thế âm hóa hiện Quán tự tại nghĩa là sáu căn đều tự tại, vô ngại và hoàn toàn thanh tịnh. Chúng sanh muốn tu theo hạnh nầy thì phải thực tập cả sáu căn, điều phục tâm mình và biết quán ngũ uẩn giai không.

 

Khi điều phục được sáu căn thì sáu trần sẽ bất nhiễm, đạt tới như như bất động ;  nhưng, đừng chấp và đi thẳng vào ngoan không, bởi vì Vô thường thị thường.