30.    Đà La Đà La


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng trượng phu về khổ hạnh để hướng dẫn chúng sanh phá trừ ngã chấp và pháp chấp.

 

            Đại ý : Đà la đà la (có chỗ phiên âm là Đà ra đà ra) nghĩa là Bảo trì hãy bảo trì.

Ý nói là khi hành giả phát tâm tu tập, gột rửa được các ác nghiệp thì hãy tự bảo hộ lấy thân và tâm đừng cho nhuốm bụi trần, tạp niệm sẽ bị trở lại cảnh giới vô minh. Thật là oan uổng.

 

            Lược giải :  Đà la đà la hãy giữ gìn, bảo trì tất cả.

 

Với những chỗ mà hoa sen nó ngậm lại gọi là tạng, hay tàng tức là giữ gìn tất cả những công hạnh tu tập được gom góp lại, chứa nhóm và giữ gìn đừng để rơi mất.

 

Tức là nhất tâm chơn như của chư Phật. Vô cùng đại nguyện là phong luân để duy trì nước biển đại từ bi, nảy nở vô biên hạnh rực rở tốt đẹp như hoa sen thì gọi là Phật cảnh hay quốc độ của Phật.

 

Vốn tâm sẵn có vô biên công đức, diệu trí, nếu không thực hành vào cửa vạn hạnh vô biên, thì không do đâu để tỏ rạng ra đức và trí. Chư Phật đã rốt ráo và có đủ tất cả.

           

Hành giả muốn tu tập để được rốt ráo vào bực giải thoát thì y theo Bồ tát Quán thế âm hướng dẫn câu Đà la đà la để quán chiếu, để thực hành niệm niệm tấn tốc đến lúc được minh tâm kiến tánh ;  nên ngài khuyến tấn hành giả hãy bảo trì và tự bảo trì những cái tốt đã có và đừng cho thế gian pháp, tạp nhiễm, tạp niệm xen lẫn vào tâm trí của mình.

 

Đó là cửa ngõ giải thoát.