31.    Địa Rị Ni


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Sư tử vương để xét nghiệm hành giả phát nguyện trì chú, khiến cho họ sớm tiêu trừ nghiệp chướng.

 

            Đại ý :  Địa rị ni là hành giả đang trì tụng.

 

Sư tử là chúa tể tất cả các loài thú. Bản thể dũng cảm, kiên cường. Địa tức là cảnh giới, thế giới, Rị là hết thảy, Ni là vị nữ đồng trinh tu đạo.

 

Đạo Phật không có phân biệt, hết thảy chúng sanh phát tâm tu niệm rốt ráo đều sẽ được chứng quả như nhau.

 

            Lược giải :  Hóa thân của Bồ tát Quán thế âm là muốn dắt dẫn hàng nữ giới dõng mãnh và tinh tiến đi vào đạo giải thoát như ngài ;  bởi thế, ngài luôn luôn thị hiện thân nữ giới là biểu hiện cho sự nhẹ nhàng, yểu điệu, ít tang bồng hồ thỉ như nam giới, thích tĩnh mịch nên dễ dàng tu tập.

 

Có một điều, phái nữ có đức tin mạnh hơn nam giới, do đó thường được gọi là tín nữ.

 

            Tất cả hàng nữ giới nếu thật sự phát tâm dũng mãnh tu tập, nhất tâm hành trì thần chú, niệm hồng danh Phật, Bồ tát hoặc lễ bái thì sẽ được thiện thần hộ pháp gia bị, trợ niệm chắc chắn sẽ sớm đạt thành chánh giác như ngài Mục nữ trong kinh Địa tạng, như Long nữ con gái của cung rồng Ta kiệt la phẩm thứ 11 nói về Đề bà đạt đa, kinh Diệu pháp Liên hoa, ...

 

            Vậy, hành giả phát tâm hành trì thần chú nầy, đặc biệt là hàng nữ giới, cố gắng xa trần lụy, rời cấu nhiễm, thẳng tiến trên đường đạo thì cũng đắc pháp, đắc quả như Bồ tát Quán thế âm, Bồ tát Địa tạng vương, ...