32.    Thất Phật Ra Da


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Tích Lịch hai tay đang cầm Kim cang xử để hàng phục quần ma và quyến thuộc của chúng.

 

            Đại ý :  Thất Phật ra da là đức Quán Tự Tại, tức đức Quán thế âm vậy.

 

Ngài phóng ra ánh sáng và hóa diệm quang, cũng là hóa thân của đức Nhật cung Thủ nhãn Bồ tát.

 

Ý nói khi chứng ngộ đạo lý nhất như thì toàn thân phóng ra vô lượng ánh hào quang rực rở để chúng sanh nương vào ánh sáng nầy mà gột rửa thân tâm và dễ dàng tu học đến quả vị giải thoát.

 

            Lược giải :  Đạo Phật là đạo tự tu tự sửa lấy mình. Giáo pháp của Phật chỉ là phương tiện như ngón tay chỉ mặt trăng, như con thuyền đưa người qua sông.

 

Hành giả muốn đạt đạo thì hãy tự quán chiếu nội tâm đừng để cho ngũ ấm ma chổi dậy và đừng để ngoại cảnh chi phối khi đang tu tập.

 

Phải có chí quyết đoán và dứt khoát đối với các vọng nghiệp, nếu không được như vậy thì sẽ bị trôi theo dòng đời và cũng trở lại trong lục đạo, khi lên cõi trời, hết phước thì trở lại địa ngục.

           

Ý thức những điều nầy, hành giả tiến tu đắc đạo rồi, sẽ có vô lượng ánh hào quang chiếu sáng cả bản thân như các bậc La hán, Bồ tát và Phật, ...

 

Từ đó, hành giả đã có đủ năng lực vào ra trong sáu nẻo  để độ sanh mà không còn sợ bị sa đọa hay vướng mắc trong dục lạc ;  nhìn tiền tài danh vọng như đôi dép bỏ và cũng không còn sợ cảnh sanh già bệnh chết.

 

Luôn luôn có một cuộc sống tự tại, an lạc.