33.    Dá Ra Dá Ra


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim luân để hóa độ các oán ma và điều phục cho chúng trở về với Phật pháp.

 

            Đại Ý :  Dá ra dá ra là hành động. Dá ra là hiện sắc tức giận, Dá ra dá ra cũng là hiện tướng tức giận.

 

Câu nầy ý nói khi chúng sanh mang tất cả những nghiệp lực xấu ác, các ngài phải hóa thân hộ pháp để dìu dắt chúng sanh ;  trong đó trước là hiện tướng đại hùng, đại lực, sau cùng mới thể hiện đại từ bi.

 

            Lược giải :  Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng của một vị hộ pháp, tức là tồi tà phụ chánh. Chúng ta hãy nhìn hình tượng của đức Hộ pháp thì đủ rõ.

 

Dung nhan của ngài uy nghi, đỉnh đạc, tay cầm những dụng cụ giống như binh khí khi xuất trận, dương oai diệu võ rất hùng dũng. Những hình thái ấy, không ngoài mục đích dẹp bỏ các ma vương.

 

Ma vương của chúng ta không phải từ bên ngoài mà là từ trong. Đức Phật thường dạy con vi trùng trong bộ lông của con sư tử mới ăn thịt, mới có thể giết chết con sư tử (trùng trung thực sư tử nhục) là vậy.

 

Con người chủ động là cái tâm. Ta vọng động, ta tham muốn đủ thứ hay ta yên tĩnh, nhàn hạ cũng không ngoài cái tâm mà ra. Tâm là chủ tể, tâm là gốc của tội lỗi mà cũng là căn bản của thánh thiện.

 

Hình thái của đức hộ pháp là khuyến hóa chúng sanh tự nổ lực để chống đỡ những nghiệp duyên làm cản trở bước tu hành của chính mình.

 

Hành giả hiểu được thâm ý nầy thì dễ dàng bước vào đường tu tập mới dõng mãnh được.