34.       Ma Ma Phạt Ma Ra


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Đại hàng ma Kim cang, tay cầm Kim luân hộ trì chúng sanh tu tập để được đại cát tường.

 

            Đại ý :  Ma ma phạt ma ra tức là không cấu uế. Ma ma tức là điều ta đang nắm giữ, Phạt ma ra là điều không cấu uế, cấu nhiễm.

 

Ý nói, khi hành giả nhất tâm trì niệm câu thần chú nầy thì thân tâm sáng sạch, không bị vướng bụi trần.

 

            Lược giải :  Ma ma tức là nắm giữ, nhưng ở đây là hành trì, tu niệm, tinh tấn trong chánh pháp.

 

Hành giả phải hiểu rằng :  Khi tu tập, nắm giữ chánh đạo thỉ bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu ô uế của trần gian đều phải được phủi sạch.

 

Điều nầy trong kinh luật đức Phật mong muốn tất cả chúng sanh đều phải điều phục tâm tánh  để tiến tu đạo nghiệp,

đó là :

 

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu,

Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân, là như vậy.

 

Nghĩa là :

 

            Chúng sanh đang sống trong năm trược, sớm lìa cấu uế,

            Cùng chứng ngộ được thân thanh tịnh của Phật.

 

            Vậy thì Ngũ trựợc là gì ?

 

            1.-  Kiếp trược :  Tức vào thời kiếp số bị giảm, tuổi thọ của con người cũng bị giảm dần, cho đến lúc nào tuổi thọ chỉ còn mười tuổi thì mới hết giảm kiếp số.

 

Trong thời kỳ ấy, con người có đủ bốn thứ ô trược Kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược.

           

2.-  Kiến trược :  Sự thấy biết cũng nhơ nhớp. Con người luôn có kiến thức tà vạy, chấp tà bỏ chánh, lấy xấu bỏ tốt, sống trong điên đảo, thiên lệch.

 

            3.-  Phiền não trược :  Tức các điều mê dục xấu nhớp. Con người ta trong tâm luôn chứa những điều tham lam, bẩn thỉu, luôn hờn giận hơn là tha thứ, thích đấu tranh hơn là hòa hiếu, thích chém giết hơn là thể hiện tình thương.

 

            4.-  Chúng sanh trược :  Con người và tất cả vạn vật sanh ra đều ở trong cõi đau khổ, cấu uế; luôn luôn gặp cảnh đau khổ, tai nạn như chiến tranh, thiên tai bão lụt; cuộc sống phập phồng lo âu, không mấy khi được an ổn, thơ thới.

 

            5.Mạng trược :  Đời sống ô uế, nhơ nhớp. Vì đời sống bị giảm lần, cho nên trong cuộc sống hằng ngày, con người phạm rất nhiều tội lỗi; luôn tìm sự sống thỏa thích trên sự đau khổ của người khác từ vật chất đến tinh thần. Ngay như khi chúng sanh vào đầu thai để được có cái thân, cũng đã ở trong một cái buồng chứa  không mấy được sạch sẽ, khi được sanh ra cũng theo con đường không được sạch sẽ.

 

Như thế, mà chúng sanh không biết nương theo giáo lý Phật để tu tập, để quán chiếu lấy bản thân (không biết quán thân bất tịnh).

 

            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng của một vị Đại hàng ma Kim Cang, tay cầm Kim luân đi vào đời mà hướng dẫn cho hết thảy chúng sanh bỏ tà, quy chánh ;  bỏ hết tất cả những thói hư tật xấu trong thân và tâm, hướng về con đường giải thoát để tiến tu.

 

Hàng ma ở đây là ngài muốn chúng sanh điều phục, chế ngự ác nghiệp của chính bản thân mình không cho chổi dậy. Tay cầm Kim luân là một vòng tròn cứng, quý, ý nói: Giáo lý của Phật là viên dung, vô ngại, bất biến, vẹn toàn ;  hành giả đã được vào trong biển Phật pháp rồi thì không còn chúng ma quần đạo nào có thể xâm nhập. Vấn đề đạt đạo, đắc pháp chứng quả Vô sanh không mấy khó khăn.

           

Hành giả khi phát tâm tu niệm, hành trì thần chú nầy hoặc niệm hồng danh Phật, Bồ tát hay lễ bái thì phải nhất tâm.

 

Phải đạt cho được trí huệ sáng suốt và cương trực như vòng Kim luân nơi tay Đại hàng ma Thiên tướng thì quả vị chứng đắc sẽ được hiện tiền. Phật và chúng sanh không hai. Hành giả thấu suốt lý bất nhị là vậy.