35.    Mục Đế Lệ


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng chư Phật, Bồ tát chấp tay lắng lòng nghe chúng sanh trì tụng thần chú, đồng thời hộ trì cho hành giả đang phụng trì sớm chứng đắc Phật quả.

 

            Đại ý :   Mục đế lệ tức là vô cấu thể, nghĩa là bản thể không bị dơ.

 

Câu nầy ý nói khi hành giả phát tâm tu tập thì cố gắng gạn lọc tâm tư được trong sạch, thanh tịnh, giữ gìn đừng vướng bụi trần để con đường đạt đạo khỏi gặp khó khăn.

 

            Lược giải :  Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Phật, Bồ tát, chấp hai tay, mắt nhắm lại như nhập thiền định quán tưởng thân và tâm đừng để vướng vào cấu uế; cố gắng trừ khử mọi phiền não.

 

Sự nhắm mắt ở đây không có nghĩa là buộc hành giả khi trì chú, niệm hồng danh Phật, Bồ tát là mắt nhắm khít lại, mà đây là ý ngài dạy đừng cho ánh sáng sắc dục lôi kéo, nói đúng hơn là đừng để ngũ uẩn khơi dậy che khuất chơn tánh.

 

Nghĩa là đừng để tâm vọng đông theo thế gian pháp, một lòng chuyên nhất vào câu thần chú quán nội tâm và ngoại cảnh như thế nào mà không còn là hai nữa, không kẹt bên nầy mà cũng không chấp bên kia.

 

Khi hành giả thấu đạt được thể tánh của các pháp, rồi quán chiếu tâm mình không còn bị vướng mắc ở bất cứ một vi tế hoặc nào, giây phút ấy thân tâm hành giả đã tiến sâu vào cõi Quán tự tại Bồ tát.

 

Như vậy, chính hành giả đã chứng đắc vào cảnh giới an lạc, thanh tịnh.