36.    Y Hê Y Hê


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Ma Hê Thủ La Thiên Vương phổ triệu cảnh giới nhơn thiên hằng thuận và phục tùng chánh pháp.

 

            Đại ý :  Y hê y hê là thuận theo lời chỉ giáo và vâng lời theo khi được triệu tới.

 

Ý nói là luôn hằng thuận những gì được hướng dẫn, dạy dỗ; một khi được gọi đến thì luôn luôn vâng lời và phục tùng theo.

 

            Lược giải :  Y hê tức là thuận theo, Y hê y hê vâng theo và phục tùng những gì mà chánh pháp đã hướng dẫn.

 

Phát nguyện tu tập là lợi mình lợi vật, đó chính là tự giác giác tha giác hạnh viên mãn.

Muốn được vậy, khi hành giả phát tâm tu niệm, hành trì thần chú trước tiên phải tự mình ngăn ngừa vọng niệm đừng cho phát khởi, lắng đọng tâm tư để sớm trở về trạng thái tịch tịnh.

 

Ngay như trong kinh Vô lượng thọ, đức Phật có dạy :  Chư Bồ tát, mãi cho đến khi thành Phật, không sa vào các tội ác (địa ngục, ngạ quỷ, Súc sanh), thần thông tự tại, thường nhớ những đời trước của mình.

 

Ngoại trừ bổn nguyện muốn sanh qua các cõi ngũ trược ác thế, thì thị hiện như chúng sanh để ở các cõi ấy, nghĩa là cũng gánh chịu những luật sanh, lão, bệnh, tử. Chúng ta chưa đạt được trình độ như vậy, ngoài năng lực tu tập của chính mình, còn phải nương nhờ vào tha lực của Phật và Bồ tát che chở, hướng dẫn và gia hộ.

 

Trong kinh có dạy :

 

- “Chí phàm phu tự lực khó thành,

Cầu Đại giác từ bi gia hộ”,  là như vậy.

 

Rất mong hành giả lưu tâm và cẩn thận khi hành trì thần chú nầy.