38.        A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú, đắc pháp tự tại, phân thân rải thể, hóa độ chúng sanh.

           

Đại ý :  A ra sâm là vua vận chuyển chánh pháp, Phật ra xá lợi (hay lị) giác ngộ rất kiên cố, giác ngộ chắc chắn.

 

Toàn câu ý nói khi tu hành đắc đạo rồi thì trở lại hóa độ chúng sanh; vận chuyển chánh pháp đi khắp đó đây thay Phật để tuyên dương, hoằng truyền.

           

Lược giải :  Khi tu hành thì tuân theo phép tắc mà hành trì cho đúng, nhưng, đừng quá chấp nê nơi phép tắc để rồi bị mắc cứng vào điều cố chấp đó, đã không kiến tánh mà còn đi ngược lại ý của Phật. Kinh Hoa nghiêm có dạy: Người nên quán sát kỹ pháp vương, phép tắc của pháp vương như vậy, sắc tướng không có biên giới và phổ biến khắp thế gian.

 

 Đó chính là điều được gọi là đã vượt ra ngoài phép tắc, mà là ý nghĩa của hai chữ pháp vương. Khi hành giả dụng công phu tu hành làm thế nào đến trạng thái tĩnh mà vô tĩnh tức là thật tĩnh, rất thần diệu. Động mà không động, tức là động, rồi xả bỏ mất cái động đến độ tuyệt diệu và an lạc giải thoát sẽ hiện tiền; từ đó, hành giả mới bước vào chơn thiệt nghĩa của chánh pháp.

 

Điều quan yếu là khi hành trì câu thần chú nầy phải có đủ tín hạnh nguyện để tiến tu. Phải tin sâu, nguyệt thiết.

Sự tu trì nầy đều tùy thuộc vào tâm niệm của mình mà thành lập, cũng đừng vọng chấp để trở thành định kiến thì khó mà thấy được thể tánh tức là thấy đạo.

 

Vấn đề hành trì thần chú không phải chỉ ngồi một chỗ, mà còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. Nghĩa là đi đứng năm ngồi thân tâm phải nhiếp thọ vào câu thần chú. Nếu trường hợp tâm bị xao động thì lấy câu niệm Phật để trợ duyên, kéo tâm trí trở lại trạng thái yên tỉnh.

 

Từ đó, bắt đầu nhiếp niệm trì chú trở lại. Đừng bảo rằng những lúc đi đứng nằm ngồi lại là không phải thời khắc để đưa thân tâm trở về cảnh giới hành trì. Ý thức được đeìu nầy, tức hành giả đã chuyển hóa thân tâm vào con đường tu tập chơn chánh.

 

 Phải biết con người từ phàm phu tục tử, xả bỏ hết thói hư tật xấu của thế gian, bước vào con đường xuất thế gian; chuyển mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh như hoa sen từ bùn lầy nước đọng, vượt lên khỏi bùn nước xú uế, tỏa ra hương thơm ngạt ngào, đơm hoa kết trái tươi tốt cho đời. Tu Phật cũng như vậy hành giả nên cố gắng.