39.     Phạt Sa Phạt Sâm


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Kim khôi Đại tướng, cầm linh tùy duyên, hằng thuận để giáo hóa độ chúng sanh đến bờ giải thoát.

 

            Đại ý :  Phạt sa phạt sâm là hoan hỷ, tùy hỷ. Phạt sa tức là tâm lượng của bậc đại trượng phu, Phạt sâm là đem niềm vui chia xẻ cho mọi người với tâm không phân biệt.

 

Ý toàn câu là lúc nào cũng hoan hỷ, rộng lượng và từ bi cứu giúp hết thảy chúng sanh.

 

            Lược giải :  Chúng sanh bị nghiệp cảm ràng buộc, không thấy được con đường giải thoát

 

Đức Quán thế âm luôn tùy duyên, tùy cảnh để hóa hiện đủ các thứ thân hình mà hoằng truyền chánh pháp, khiến cho tất cả đều trở về bờ giác.

 

Tuy thế, chúng sanh không đủ nghị lực, dũng cảm mà tiến tu đạo nghiệp.

 

Đặc biệt là chúng sanh không có ý chí nhẫn nại, không đủ sức chịu đựng cực khổ nên dễ dàng bị thối chí, nản lòng. Ngài thấy vậy, động lòng thương, phát tâm vô úy và ban cho chúng sanh cái vô úy đó.

 

Nhờ vậy mà mọi loài chúng sanh nương vào uy lực che chở, hướng dẫn của ngài rồi từ từ tiến bước vào con đường đạo một cách dõng mãnh và tinh tiến.

           

Hành giả cố gắng học theo hạnh của đức Quán thế âm khi hành trì thần chú cũng như niệm hồng danh Phật và Bồ tát được dễ dàng đạt được hạnh nhẫn nhục với tâm an nhiên, tự tại.

 

Được như vậy thì vấn đề giải thoát không còn xa vời đối với hành giả và hành giả cũng không còn cái tâm ngăn ngại, sợ sệt khi thực hành con đường tu niệm.