4.     Bồ Đề Tát Đỏa  Bà Da


Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Bất Không Quyên Sách với tâm nguyện tự giác và giác tha để phổ độ chúng sanh.

 

            Đại ý : Bồ đềGiác. Tát  đỏaHữu tình. Bà da là Lễ bái. Ý cả câu là luôn lễ kính giác hữu tình.

 

            Lược giải : Quyết tâm hóa độ chúng sanh ngài Bồ tát Bất không Quyên sách muốn hướng dẫn chúng sanh quyết chí tu tập, trở về cội nguồn tức là tánh giác sẵn có trong mỗi một chúng sanh.

 

Khi lập chí, lập nguyện để trì tụng câu chơn ngôn nầy tức là tự quán chiếu lấy mình; đó gọi là hồi quang phản chiếu. Khi trì chơn ngôn, biết ngũ uẩn giai không, biết thân bất tịnh, biết pháp vô ngã, và biết dừng lại, càng thọ càng khổ, ...

 

Từ đó biết tâm của mình là vô thường nên cần phải hành trì chơn ngôn thần chú cho chuyên tâm. Biết gieo chủng tử tốt tức thiện nghiệp luôn phát triển, những tâm niệm xấu ác chưa khởi đừng để nó phát sanh, đã khởi lên thì tìm cách ngăn chận và trừ diệt; nghĩa là đừng để ngoại cảnh chi phối. Bồ tát Quán thế âm muốn đưa chúng sanh xả bỏ hết tất cả vọng niệm, xả bỏ tình trần mà trở về với tự tánh giác ngộ. Đồng với ngài Thần Tú thường nói :  Thời thường lau chùi (phất thức), chớ cho dính bụi trần.

 

Lập chí và lập nguyện vững chắc, rồi tinh tiến tu tập chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới Vô thượng bồ đề.