40.  Phật Ra Xá Da


Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng đức Phật A Di Đà, để hướng dẫn cho chúng sanh phát nguyện và niệm đến danh hiệu ngài thì hiện tiền được an lạc, tương lai sẽ được vãng sanh và gần với ngài.

 

Đại ý :  Phật ra xá da là trừ hết mọi độc hại do tham sân si gây nên. Phật ra chính là bản thân, Xá da là thân tướng lớn lao.

 

Ý toàn câu là khi chính bản thân của mình trừ hết mọi phiền não, chứng đắc được Phật thân thì thân tướng lớn lao và có đủ tất cả 32 tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như đức Phật.

 

Lược giải :  Phật ra xá da là Bồ tát Quán thế âm hiện thân của đức Phật A Di Đà, ý nói là đã đắc đạo, thành đạo và hóa đạo.

 

Hiện thân nầy là nói lên cái diệu dụng không còn tạp nhiễm nữa, không vướng bận dù ở bất cứ quốc độ nào cũng thấy an lạc và giải thoát.

 

Nghĩa là nói cái vi diệu tối thượng của chánh pháp, nói vạn pháp do tâm biến hiện. Nói tâm tịnh thì Phật độ tịnh.

 

Bồ tát Quán thế âm muốn hết thảy chúng sanh sớm phát tâm bồ đề thật dõng mãnh, xả bỏ những triền phược của thế gian, nhìn tất cả các sắc tướng là không; chí tâm hành trì và bái sám đến lý nhất tâm thì ánh sáng của đạo sẽ hưng khởi, không còn mình và ta bị chướng ngại.

 

Chư Phật và Bồ tát ở mười phương cùng với hành giả không khác và dễ dàng thông hợp.

 

Ý nầy là thấu triệt được câu :

 

-  Chúng sanh dự Phật đồng là vậy.