41.    Hô Lô Hô Lô Ma Ra


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bát bộ Thần vương, chấp tay niệm chú, thể hiện lòng từ để hàng phục chúng ma cải tà theo chánh.

 

            Đại ý :  Hô lô hô lô ma ra là làm phép để không nhiễm bụi nhơ (tác pháp vô nhiễm).

 

Ý nói là hóa hiện thân tướng của một thần vương để hướng dẫn và cảm hóa chúng sanh sớm ra khỏi ba cõi, tu hành tinh tấn, liễu ngộ chánh pháp, thành tựu Phật thân.

 

            Lược giải :  Câu thần chú nầy là khuyến hóa cho hết thảy chúng sanh dõng mãnh tinh tiến bước chân vào đạo, chí tâm hành trì đến giai đoạn rốt ráo thì mọi ô nhiễm của thế gian không còn ràng buộc thân tâm nữa.

 

Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bát bộ Thần vương với ý vừa là cứu giúp cho chúng sanh không bị nghiệp chướng quấy phá (tác pháp vô nhiễm), phát tâm tùy hỷ để làm lợi mình, lợi vật (tự lợi, lợi tha).

 

Hành giả trì niệm thần chú hoặc hồng danh Phật, Bồ tát hay lễ bái đến lúc :  

 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ...

 

tức là đã kiến tánh thành Phật, thì dẹp bỏ được cái tiểu ngã tầm thường mà bước lên cái đại ngã vô thượng như chư Phật và Bồ tát, tâm hết vọng động, an nhiên tự tại. Đó là lợi ích tu tập vậy.

 

Những cái hành giả đang có giữa thế gian nầy phải biết quán rằng: nó không thật có, chỉ là giả tạm. Biết vậy thì tâm ham muốn (dục lạc, danh sắc) tự nhiên tan biến.