44.  Tất Rị Tất Rị


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng của chính ngài với tay cầm nhành dương liễu, tay bưng tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ ban vui cho chúng sanh.

 

            Đại ý :  Tất rị tất rị là hoa sen. Tất rị   làm lợi cho mọi người.

 

Ý toàn câu là tình thương ban rãi rất bình đẳng giống như hoa sen tỏa mùi hương nồng đượm chung cho đời.

 

Lược giải :  Tất rị cũng còn nghĩa là làm lợi cho tất cả chúng sanh. Tất rị tất rị là yêu mến hết thảy chúng sanh, không phân biệt gì cả.

 

Chúng sanh nào phát tâm trì tụng câu thần chú nầy, ngoài phần tự lợi là thấm nhuần chánh pháp, có thể tiến đến bờ giải thoát; về phần lợi tha là đem sự tu chứng của mình mà ban rãi cho mọi loài chưa hiểu đạo, hướng dẫn cho hết thảy tu tập chánh pháp.

 

Vì vậy, hành giả phát tâm hành trì thần chú, niệm hồng danh Phật, Bồ tát hay bái sám đến nhất tâm thì tất cả những chướng duyên đều được tiêu diệt. Công đức tu niệm được viên mãn thì dấylên được tâm pháp giới, niệm Phật pháp giới, chứng tâm pháp giới thì trì chú cũng như vậy.

 

Do đó, tất cả do tâm và từ nơi tâm mà có, cho nên tâm nào mà chẳng phải Phật và Phật nào mà không do tâm ?

 

Mống tâm động niệm là phải tội, làm ác thì kết nghiệp ác, làm thiện thì kết quả có thiện nghiệp tức Phật tâm.

 

Với tín sâu để hành trì thần chú hoặc trì danh hiệu Phật và Bồ tát để làm một cang tôn lớn; bởi vì, hết thảy những khổ cực nặng nề trong thế gianb nấy không chi bằng cái khổ bị sanh tử.

 

Sanh tử không dứt được thì sẽ sanh rồi tử, tử rồi sanh.

 

Hết vào bào thai nầy rồi lại phải vào bào thai khác.

 

Cổi bỏ đãy da nầy thì cui vào đãy da khác. Khổ khổ chồng chất không bao giờ dứt được.

 

Khi hành giả đã có một chữ nguyện rộng lớn thì đã bao gồm được cả hạnh lẫn tín. Tín là tự tín về cà mình và người, cả nhân lẫn quả, cả sự lẫn lý, không hư dối.

 

Nghĩa là :

 

-.  Tín tự :  Tin tất cả do tâm tạo. Mình niệm Phật, trì chú nhất tâm sẽ được an lạc hoặc được Phật tiếp dẫn (nếu tin theo Tịnh độ).

 

-. Tín tha : Tín vào tha lực của Bồ tát Quán thế âm sẽ trợ duyên cho chính mình khi phát tâm hành trì thần chú.

 

            -. Tín nhơn : Tin vào nhơn phát khởi thành tâm trì thần chú nầy một cách rốt ráo thì thế nào cũng được an lạc, giải thoát.

           

-.  Tín sự : Tín vào đức Quán thế âm dùng cam lồ để rưới tất cả những nghiệp duyên đau khổ của chúng sanh, cho chính mình khi thực hành thần chú là điều hiển nhiên, không hư ngụy,...

 

            -.  Tín lý : Tín vào khả năng và thành tâm trì thần chú là được an lạc.

 

            -. Tín hạnh : Tin vào sự chuyên trì thần chú sẽ không để cho tâm bị tán loạn, bất ổn.

 

            -. Tín nguyện : Tin vào sự phát tâm kiên cố trong lúc hành trì thần chú thì còn bị chúng ma, quần tà xâm nhập để quấy phá, hoặc làm xao động sự tu niệm.

 

            Đầy đủ những đức tính trên đây, chắc chắn hành giả sẽ đạt đạo, chứng đạo một cách dễ dàng.

 

Hành giả nên biết câu thần chú nầy vừa tự lợi mà vừa lợi tha là vậy.