45.    Tô Rô Tô Rô


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng lá cây rụng, chúng sanh nghe tiếng lá rơi thâu nhiếp được bốn lợi ích :  Quán đảnh, mát thân, tâm vui và đầy đủ.

           

Đại ý :  Tô rô tô rô cọng của hoa sen. Cũng có nghĩa là nước cam lồ.

 

Ý nói nước cam lồ làm mát dịu tâm chúng sanh và cho chúng sanh chất ngon ngọt, giải thoát.

 

Lược giải :  Nước cam lộ là nước làm cho chúng sanh vơi đi phiền lụy, vì nước nầy là ngon ngọt, có tám thứ công đức (bát công đức thủy). Tô rô tô rô còn là tượng trưng cho cọng hoa sen. Cọng có cứng  thì nâng cho toàn hoa sen mới đứng vững. Tám công đức ấy :

 

1- . Trong sạch, nhẹ, lìa dục, (Nhẹ),

 

2.-  Mát mẻ, trong trẻo (Trong)

 

3.-  Ngon ngọt, béo bùi (Mát),

 

4.-  Nhẹ nhàng, mềm mại, dễ lên xuống (Mềm),

 

5.-  Nhuần, trơn, thấm thía không khô khan, không nhám (Ngon),

 

6.-  Yên lặng, chậm rãi, hòa hiệp (Không hôi hám),

 

7.-  Chẳng những đả khát mà không bị đói, (Khi uống vào thích thú)  

 

8.-  Nuôi lớn thân tâm khỏe cho cả sáu căn. (Uống rồi không ốm).

 

Tám công đức nầy được gọi là vi diệu hương khiết. Chúng sanh có phước báo để được dùng nước cam lồ nầy mà tu tập thì dễ dàng bước lên bờ giải thoát. Hành giả cố gắng để dụng công phu tu niệm thần chú nầy sẽ được như nguyện, thì cần phải phát nguyện một cách dõng mãnh và tinh tiến.

 

Hành giả hành trì được như vậy thì không một phiền não nào mà không đoạn diệt, không một pháp môn nào mà không chứng đắc.

 

Tuy nhiên, trong lúc tu tập cần nhất là phải tập thiền quán. Khi quán tưởng phải hiểu :  Phật và chúng sanh giống nhau không khác, thế nhưng, Phật giải thoát từ vô lượng vô lượng kiếp, còn chúng sanh thì cứ mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, khi lên khi xuống không chừng.

 

Đức Phật thì đầy đủ thần thông tuệ giác, công đức vô cùng trang nghiêm, còn chúng sanh thì nghiệp lực cứ tạo tác mãi. Phải biết quán chiếu Phật và chúng sanh tâm tánh giống nhau mà sự mê ngộ hoàn toàn khác nhau.

 

Do đó, kể từ giờ phút đón nhận thần chú nầy, hành giả hãy vận dụng vô lượng năng lực, vô lượng thiện pháp để đối trị với vô biên phiền não chướng.

 

Con đường sáng của trí tuệ lần lần hiển hiện giống như viên ngọc đã được trau chuốt sáng sạch.

 

Như vậy mới không uổng phí thì giờ tu tập của chính mình. Và, không phụ lòng từ bi của Bồ tát Quán thế âm luôn luôn hộ niệm, che chở và dẫn dắt cho chúng ta.