49.    Na Ra Cẩn Trì


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng đức Địa Tạng Vương Bồ tát, tay cầm tích trượng khai thị cho chúng sanh sớm giác ngộ đạo lý để xa lìa cảnh khổ đau ở ngục tam giới.

 

            Đại ý :  Na ra cẩn trì là thanh cảnh. Địa là đất, Tạng là chứa, Vương là vua.

 

Ý nói đất dày, rộng lớn thường che chở và chứa  đủ tất cả chúng sanh và báu vật. (Báu vật ở đây là chỉ cho chánh pháp của Phật).

 

            Lược giải :  Vạn vật trong vũ trụ nầy sanh ra và biến dịch đi cũng nhờ đất mà sống rồi cũng nhờ đất bảo bọc.

 

Bồ tát Địa Tạng vào trong địa ngục để khai hóa và hướng dẫn ngục tốt cải tà quy chánh, học đạo, tu đạo và sớm về bờ giác.

 

Tay cầm tích trượng là phương tiện mở các cửa ngục để cứu ngục tốt. Vì ngài có đại nguyện là :  Trong địa ngục còn ngục tốt, tội nhơn thì Ngài sẽ không thành Phật quả.

 

            Hình ảnh Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thành Bồ tát Địa Tạng cũng không ngoài mục đích là đem từ tâm và bi nguyện để thương cảm, khuyến hóa và dìu dắt chúng sanh ra khỏi bể trầm luân.

 

            Na ra cẩn trì là thanh cảnh, tức hành giả chịu khổ luyện tu tập lúc ban đầu, khi đến quả vị giải thoát thì thân tâm nhẹ nhàng an lạc, không còn nghiệp trần lao bao phủ; dù hành giả vào ra trong tam giới mà không bị hệ lụy với bất cứ nghịch cảnh nào.

 

            Hình ảnh ngài Địa Tạng là hình ảnh vừa cứu giúp, vừa che chở, vừa giáo dục chánh pháp.

 

            Hành giả nương theo hạnh nguyện của ngài thì có những phước đức như :

 

1. Đất cát chỗ chúng sanh nương ở trở nên thạnh mậu, 

 

2. Nhà cửa được bình yên mãi mãi, 

 

3. Chúng sanh sau khi mãn phần được lên cõi trời, 

 

4. Chúng sanh đang tại thế thì tuổi thọ tăng lên, 

 

5.  Chúng sanh cầu gì cũng được toại nguyện, 

 

6. Không chịu cảnh tai nạn nước, lửa,

 

7. Mọi sự hư hao thì sẽ được bù đắp lại như cũ, 

 

9. Khi đi đó đây đều được thiện thần hộ vệ,và

 

10. Được phước báo gặp Thánh địa và Thánh nhơn.

 

Trên đây là hạnh nguyện mà cũng là phước báo của ý nghĩa địa tạng.

           

Tay ngài cầm tích trượng là đón nhận và che chở và cản trở những hoạn nạn cho chúng sanh. Bởi vì tích trượng còn gọi là trí trượng, tiêu biểu cho trí huệ sáng suốt của nhà tu tập. Cũng còn ý nghĩa là minh trượng và thanh trượng, nghĩa là khi dùng đến thì phát ra âm thanh như tiếng chim kêu.

 

Trong tích trượng chứa đủ tứ diệu đế và thập nhị nhơn duyên. Đây là tích trượng của Phật pháp.

 

Tu hành mà xa rời chánh pháp sẽ dễ dàng lạc đạo và đi vào ma đạo.

 

Hành trì thần chú nầy có công năng như vậy. Rất mong hành giả chí thâm nguyện cố hành trì thì Phật đạo sẽ có kết quả hiện tiền. Không phải tìm cầu đâu xa.