5.     Ma Ha Tát Đỏa Ba Da


            Ma ha tát đỏa bà da tức là Bồ tát Quán thế âm đang hóa hiện với thân tướng ngồi trì tụng thần chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.

 

            Đại ý : Ma halớn, nhiều, tối thượng, rộng lớn, vô cùng vô tận. Tát đỏadũng mãnh, kiên cường. Bà daLễ bái. Nghĩa là chí tâm đảnh lễ rất kiên cường, dũng mãnh để tiến lên Giải thoát. Ngài hiện thân ngồi trì tụng thần chú để hóa độ chúng sanh, hướng dẫn chúng sanh đến cảnh giới bất thoái chuyển. Bồ đề vô thượng là đây.

 

            Lược giải : Bồ tát Quán thế âm quán chiếu thấy hết thảy chúng sanh đang quay cuồng trong thất tình, lục dục ;  lúc nào cũng trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Do đó, ngài đem tâm niệm rộng lớn và ánh sáng vi diệu có khả năng xoay chuyển hành nghiệp của chúng sanh sớm trở về bờ giác.

 

            Ai trong chúng ta biết nhất tâm trì niệm câu thần chú nầy thì dễ dàng có được tâm an lạc và, giống chư Bồ tát ở trong Tạng giáo và Thông giáo một khi đã dứt hẳn kiến hoặc, tư hoặc và diệt hết tập khí, tu tiếp sẽ được chứng đắc quả vị Phật ;  chư Bồ tát ở trong Biệt giáo và Thông giáo đoạn diệt được vô minh hoặc thì chứng đắc được quả vị Phật Diệu giác.