51.   Ba Dạ Ma Na


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Bảo Kim Quang Tràng, tay cầm Bạt chiết La xử làm phương tiện độ sanh.

 

            Đại ý :  Ba dạ ma na tức nghe tên (danh văn). Nghe tên đều hoan hỷ, vui mừng.

 

Ý nói, khi chúng sanh nghe được tiếng Phật, tiếng Bồ tát, tiếng Phạm âm vang ra thì phát lòng hoan hỷ, sung sướng đón nhận, tiếp thu mà không nghĩ ngợi, ngăn ngại.

 

            Lược giải :  Bồ tát Quán thế âm có mười hai đại nguyện.

 

Nguyện thứ  chín là :

 

“Tạo pháp thuyền, du khổ hải, Quán âm Như lai, độ tận chúng sanh nguyện”.

 

Nghĩa là :

 

Ngài tạo ra chiếc thuyền pháp, bơi đi trên biển khổ, đức Quán âm Như lai, nguyện với chúng sanh khỏi nạn trầm luân.

 

Do đó, ngài tùy thuận chúng sanh mà hóa hiện đủ thân hình để hàng phục, để hóa độ, khiến chúng sanh sớm ra khỏi cảnh giới đau khổ, sớm lên bờ giải thoát. Vì vậy, bất luận là hạng chúng sanh nào khi nghe đến danh hiệu của ngài đều hoan hỷ phát tâm tin theo; đồng thời, thọ nhận chánh pháp mà tiến tu đạo nghiệp sớm thành tựu. Ba dạ ma na là như vậy, hành giả nương theo câu thần chú nầy nhất tâm trì niệm thì chắc chắn sớm đạt được vô thượng bồ đề.

 

Tay cầm Bạt chiết La xử tức là pháp khí (chánh pháp) có đủ năng lực tự độ, độ tha (tự tha kiêm lợi). Hành giả ý thức được điều nầy thì vấn đề phát tâm tu niệm không còn ngăn ngại, thoái chí.