52.   Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng ba đầu Viên Tịch Thắng Nghĩa để phổ độ chúng sanh.

 

            Đại ý :  Ta bà ha lòng mong mỏi được gặp, được diện kiến, phát lòng hoan hỷ.

 

Ý nói khi hành giả phát tâm trì niệm thì mong muốn được cảm ứng, được thấy tướng hảo của Ngài như ước nguyện.

 

            Lược giải : Ta có nghĩa là bền vững, là điều tốt, điều xấu. Ha là chơn không mà diệu hữu, tức thắng diệu vậy.

 

Cho nên Ta bà ha là hết thảy các pháp thì bất sanh, bất diệt, vốn tịch tịnh, tự nó như như bất động.

 

Cũng có một nghĩa đặc biệt là :  cảnh giới Ta bà tuy là cảnh giới ngũ trược, nhưng lại là cảnh giới phàm thánh đồng cư.

Vì vậy mà trong kinh Nhân vương gọi là có bí tàng vô trú niết bàn, với năm ý nghĩa gồm: cứu cánh, viên mãn, kính giác, thành tựu và tán khứ.

 

Cứu cánh tức rốt ráo, Viên mãn là tròn đầy (nhơn viên quả mãn), Kính giác là ngưỡng mộ bậc giải thoát rốt ráo, Thành tựu tức gom góp lại những kết quả viên mãn và Tán khứ (Tán là làm cho tan mất, Khứ là mất đi, tiêu đi, ...) làm cho tiêu mất các nghiệp chướng nhỏ nhiệm, vi tế để được giải thoát.

 

Vậy, Ta bà ha là thành tựu, điềm lành, viên tịch, tiêu tai, tăng ích và vô trú đó là sáu nghĩa mà hành giả phải lưu tâm và quán chiếu mãi mãi để sớm ở trong cửa của đạo.

 

Khi đã thấy đạo rồi, ngộ đạo rồi, chứng đạo rồi thì vạn duyên đến hay đi đều không vướng mắc; như kinh Kim cang dạy: Pháp thân không phải là tướng, là nghĩa trên đây vậy.