55.     Ma Ha Tất Đà Dạ


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Phóng Quang, tay cầm tràng phan quý báu để dẫn dắt và hóa độ chúng sanh.

 

            Đại ý :  Ma ha tất đà dạ tức đại nghĩa.

 

Phật pháp là vô lượng vô biên, mọi chúng sanh phát tín tâm tu niệm thì đều được thành đạt. Sự thành đạt rất lớn lao (ma ha) trong Phật pháp là thành Phật.

 

            Lược giải :  Tất đà dạ là viên thành, thành tựu. Ma ha tất đà dạ là thành tựu rốt ráo lớn lao, không thể nghĩ bàn, đó là quả vị trong tam thừa, tứ quả và quả vị viên mãn là Phật. Ma ha tất đà dạ cũng có nghĩa là đại nghĩa.

 

Đại nghĩa ở đây phải hiểu Chánh pháp rộng, sâu không thể dùng tâm trí bình thường mà suy nghĩ, suy lường được. Phải thực sự đi vào đạo và thực sự tu tập hành trì, khổ luyện mới có thể thấy.

 

Muốn được như vậy, hành giả cần phải quyết tâm phát nguyện là : Tín bất thối, hạnh bất thối và nguyện cũng bất thối.

 

Người phát tâm tu Phật mà không có ba điều: tín-hạnh-nguyện theo sát với hành giả tức là tà đạo ;  đồng thời, đạo khó mà thâm nhập được.

 

Trong kinh đức Phật dạy cho hàng đệ tử :

 

Bát văn ái đạo, đạo tất nan hội,

Dĩ chí phụng đạo, kỳ đạo thậm đại.   

 

Nghĩa là :

 

Nghe nhiều học rộng, đạo khó thâm nhập,

Hết lòng hành đạo thì đạo mới thấu suốt.

 

Đừng bao giờ chạy theo những hư ảo của thế gian mà hoang phí mất một đời người.

 

Hành giả nhất tâm phụng hành lời Phật dạy thì sẽ được thành tựu đại nguyện, quả vị sớm viên thành.