56.  Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Tôn giả Mục Kiền Liên, tay cầm tích trượng, tay nâng bình bát, hướng dẫn chúng sanh sớm dứt trừ tai chướng, cứu độ chúng sanh ra khỏi cảnh trầm luân.

 

            Đại ý : Ta bà ha là bậc chứng ngộ, đã thành tựu đại nguyện (Xin xem ý nghĩa từ trang 160 và các trang ở trước đây có chữ Ta bà ha. Vì cùng một ý nghĩa).

           

Lược giải :  Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Tôn giả Mục kiền liên là Ngài muốn hướng dẫn chúng sanh phải biết : Tôn giả Mục kiền liên trước khi xuất gia đầu Phật là anh em kết nghĩa với Tôn giả Xá lợi Phất, một trong những vị luận sư nổi tiếng của một trong sáu phái luận sư Ấn độ thời đức Phật.

 

Sau khi gặp đức Phật, cả hai ngài đều theo Phật và là một trong mười vị đệ tử lớn của Phật. Ngoài hạnh hiếu, chứng thần thông của ngài, ngài thị hiện và hướng dẫn chúng sanh sớm ý thức bỏ tà quy chánh.

 

Ngài nhắn nhủ cho chúng sanh rõ :  Dù thông minh, tài trí anh hùng; ngu si, dại dột mà không tu học, đạt đạo cuối cùng cũng chỉ lên xuống trong sáu nẻo luân hồi.

 

Chỉ có giáo lý Phật là chiếc thuyền đưa người qua bể khổ, sông mê. Lòng thương của Phật, của chư Bồ tát mà đặc biệt là Bồ tát Quán thế âm luôn luôn theo sát chúng sanh để cứu độ dưới nhiều hình thức khác nhau.

 

Hành giả muốn thân chứng Phật đạo thì nhất tâm phụng hành thần chú nầy sẽ được toại nguuyện.