58.     Thất Bàn Ra Dạ


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Thiên tướng Tự tại Viên mãn, hai tay chấp lại với ấn cam lộ, dùng định lực cứu độ chúng sanh.

 

            Đại ý :  Thất bàn ra dạ là bậc Đại tự tại.

 

Ý nói :  Khi tu hành đắc đạo, đắc pháp đến viên mãn tâm an lạc và tự tại. Thiên tướng Viên mãn Tự tại là vậy.

 

            Lược giải :  Tự tại là kết quả của những thời gian tu luyện và đi theo chánh pháp. Được pháp tự tại thì: thân tự tại, tâm tự tại, cảnh tự tại và trong ngoài đều an nhiên tự tại, vô ngại.

 

1. Tự tại về vật chất, tức là tùy ý mình từ vấn đề ăn ở, đi đứng tới lui, có quyền sắp đặt theo ý.

 

2. Tự tại về tinh thần, tức lòng dạ không còn bị ràng buộc của phiền não. Sống trong chánh pháp.

 

3. Tự tại và vô ngại về cả hai phương diện trên, tức là đã đắc đạo giải thoát như các bậc ở trong quả vị của Tam thừa, tứ quả.

 

Do đó, nó có đến Mười tự tại :

 

1. Mạng tự tại tức đời sống an nhiên,

 

2. Tâm tự tại tức lòng dạ thảnh thơi,

 

3. Tư cụ tự tại tức tiền của vật chất vừa phải, đủ dùng,

 

4. Nghiệp tự tại tức nghiệp quả không có báo ứng đau khổ.

 

5. Thọ sanh tự tại tức tùy theo tâm niệm của mình, phát nguyện sanh bất cứ cảnh giới nào, không bị ràng buộc,

 

6. Giải tự tại tức sự hiểu biết tự tại,

 

7. Nghiệp tự tại tức sức nguyện được tùy ý,

 

8. Thần lực tự tại tức thần thông tự tại, muốn biến hiện thế nào cũng được,

 

9. Pháp tự tại tức việc hoằng truyền và phổ độ được tùy duyên, và

 

10. Trí tự tại tức trí huệ an nhiên.

 

Cũng có tám tự tại thường gọi là bát tự tại, khi chứng ngộ thành quả vị Phật thì xứng tụng là bậc Tự tại nhơn.

 

Vì ngài có đủ tám đức tự tại và chứng đắc được Đại ngã. Tám đức ấy gồm :

 

1. Ngài dùng một thân mà thị hiện ra nhiều thân, nhiều vô lượng vô số không thể đếm kể cho xiết,

 

 2. Thân như số vi trần của ngài bao trùm khắp cả tam thiên đại thiện thế giới, 

 

3. Cái đại thân của ngài nhẹ  nhàng bay lên hư không, bay khắp cả hằng hà sa cõi (trong kinh Pháp hoa phẩm nói về Bồ tát Dược vương và Bồ tát Dượng thượng đi lên, đi xuống và vào ra nước, lửa, hư không mà không ngăn ngại),

 

4. Ngài biến hiện ra vô lượng hình thể đủ các thứ thân hình (ví dụ như Bồ tát Quán thế âm có 32 ứng thân, v.v..), 

 

5. Sáu căn của ngài đều tự tại, dùng một căn mà cũng đồng như sáu căn (Nhìn hình ảnh Bồ tát Chuẩn đề vương, ...),

 

6.Ngài chứng đắc tất cả các pháp, nhưng ngài không thấy có chứng đắc, không thấy vướng bận, ...

 

 7. Ngài thuyết pháp độ sanh không ngăn ngại mà tự tại, những giáo pháp của ngài nói ra đều tự tại dù trãi qua vô lượng kiếp nhưng ý nghĩa vẫn trường tồn và không sai khác,

 

8. Ngài tự bủa mình khắp nơi, chúng sanh vẫn thấy mà dường như hư không. (Quý vị nào muốn rõ, xin mở kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 33 thì rõ ràng hơn).

 

Hành giả muốn an nhiên tự tại thì trì niệm thần chú nầy hoặc trì niệm hồng danh, lễ bái tinh tấn, cần chuyên thì sẽ được toại nguyện, như ý.

 

 Lợi ích tu niệm, hành trì là như vậy.