59.  Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Tôn giả A Xà Na, hai tay hoan hỷ nâng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.

 

            Đại ý :  Ta bà ha là bậc tự tại bởi Tất địa và Du già.

 

Ý nói phối hợp sự thành tựu cho mình và cho chúng sanh, cho muôn vật, thành tựu cho thế gian và cho cả xuất thế gian. (Thành tựu, đại thành tựu).

 

            Lược giải :  Tất địa cũng gọi là Tất đạt đa, Tất đạt, Tất  đà, Tất đàn. Tất đàn tức là sự thành tựu (giống như trên đây). Du già tức là sự phối hiệp, tương ứng.

 

Đó là những phương thức tu hành, luyện đạo mục đích là làm cho thần hồn của mình phối hợp với cái hồn chung cùng bao quát vạn vật.

 

Tức là cách tu tập để đạt được tương ứng, tương đồng giữa mình và vũ trụ bao la, bát ngát để được cùng về với đức Chí tôn, tức là đức Phật Đại Nhật. Pháp môn Du già có trước khi đức Thích Ca ra đời.

 

Cho đến khi thành đạo và khai truyền chánh giáo ;  có nhiều vị sư Du già đến thọ giáo với đức Thích Tôn.

 

Dù là tu sĩ Phật giáo hay ngoại đạo, đều có thể tu pháp môn Du già, tức là tu thiền định thật kiên cố, cho thần trí phối hợp, dung hòa, tương ứng với chư Phật, chư Bồ tát ở khắp các cõi.

 

Vào thế kỷ thứ năm, ngài Vô Trước, ngài Thế Thân đã nhập định lên cung trời Đâu suất để đàm luận Duy thức với đức Phật Di Lặc và được ngài truyền bộ luận Du già cùng một số kinh Đại thừa.

 

Ý nghĩa của Ta bà ha là như vậy. Hành giả nhất tâm hành trì thần chú nầy, cũng nhập định và sẽ được như nhị vị Thế Thân và Vô Trước.