62.   Ma Ra Na Ra


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Bảo Ấn Vương, tay cầm búa vàng như ý, kiểm nghiệm tâm ý chúng sanh.

 

            Đại ý :  Ma ra là như ý, na ra là tôn thượng, tối tôn.

 

Nghĩa là sau khi tu tập rốt ráo thì sẽ được chứng quả vị tối thượng là Phật quả.

 

            Lược giải :  Ma ra là sự tu tập chân chính thì sẽ được những điều phi thường, như ý. Na ra là sau khi thành đạo thì có thể được những phước báu không lường (bất khả tư nghì), tức kết quả tối thượng, quả vị tối tôn như một báu vật kim cương vậy.

 

Vì kim cương là vật quý mà cũng là vật cứng rắn, không bị hoại diệt; bởi vậy, khi được chánh quả rồi thì không còn bị đọa lạc, không còn bị ô nhiễm dù ở vào cảnh giới nào. Nó là viên minh châu sáng sạch, là vật quý nhất trong thất bảo, nếu ai có phước báo thì lấy và giữ được, không ai cấm cản. Nó rất quý vì có cái tánh hay phát sanh ra các thứ quý báu khác, bởi vậy được gọi là vô giá.

 

Viên kim cương hay ngọc minh châu dụ như Chánh pháp của Phật, ai khéo tu thì giữ được, vụng tu thì bị thăng trầm trong sáu nẻo luân hồi, khi lên khi xuống.

 

Mỗi chúng sanh là một vị Phật trong tương lai, dù Phật đã thành hay Phật sẽ thành đều có chung một điểm, đó là Phật tánh ;  cho nên chư tổ thường bảo : “Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm” nghĩa là :  Pháp của Phật như biển cả, trôi vào tâm của ngài A Nan Đà, thì cũng chỉ một tâm pháp.

 

Muốn được tâm pháp như đức Phật dạy thì hành giả phải :

 

- Phát tâm bồ đề, quán chiếu về sự sanh tử,

 

- Phải luyện tâm chuyên nhất để thừa nhiếp thần chú,

 

- Khi dụng công phu thực tập trì niệm thần chú là phải chiết phục được phiền não,

 

- Lấy khổ hạnh để trợ duyên tu tập,...

 

 Hành giả hiểu ý nầy, chuyên tâm hành trì câu thần chú trên sẽ được như ý.