63.   Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Tôn giả Câu Hy La mang giày cỏ đạp trên sóng nước, phát thanh tiếng hải triều cảnh giác tâm chúng sanh.

 

            Đại ý :  Ta bà ha là sự thành tựu.

 

Xin xem phần nầy trang 160 và những trang có chữ Ta bà ha.

 

            Lược giải :  Phần nầy cũng tương tự theo sự giải thích của các phần trước về mấy chữ Ta bà ha.

 

            Ở đây, chúng tôi xin lược giải thêm một ít là: Muốn đạt ngộ lên ngôi Chánh đẳng Chánh giác thì đừng vọng ngoại, hãy nỗ lực tự tâm mình, quán chiếu nội tại, bỏ vọng chơn tìm cho được bản lai diện mục của chính mình. Phật quả không phải tìm cầu tự bên ngoài mà có.

 

Đức Phật đã từng dạy :  Mỗi chúng sanh đều là một vị Phật trong tương lai, tức là Phật tánh phải được triển khai đúng mức.

 

Có một điều hành giả cần phải lưu tâm là :  Không có một kết quả nào muốn thành tựu mà không vượt qua những khó khăn. cực nhọc về thân cũng như về tâm.

 

Trong thì tự lực tiến tu, ngoài thực hành tâm từ để rãi khắp chúng sanh, tùy duyên tùy cảnh mà hành động.

 

Nhất nhất là phải biết hồi hướng. Hồi hướng nhơn và hồi hướng quả.

 

Kết được bốn duyên :  Duyên thấy, duyên nghe, duyên hộ pháp và duyên phát tâm chơn chánh, đúng với Phật pháp.

 

Đạt được kết quả tối thượng, đó là kết thúc của Ta bà ha vậy.