64.  Tất Ra Tăng A Mục Khư Da


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Dược Vương, tay cầm dược thảo trừ bệnh khổ cho chúng sanh.

 

            Đại ý :  Tất ra tăng a mục khư (khê) da tức là ái ngữ đệ nhất, quan trọng là yêu thương tất cả.

 

Ý nói :  Đạo Phật chú trọng tình thương hòa đồng, không buông bỏ, không ràng buộc, có tâm bình đẳng.

 

            Lược giải :  Tất ra tăng là tình yêu mến rộng lớn, không biên cương, không bờ mé.

 

A mục khư da là bất thủ, bất xả, giống như học được nghề thuốc khi chữa bệnh ai đau thì chữa, không phân biệt cao hạ.

 

Chữa bệnh là tìm căn nguyên của bệnh mà trị liệu, tùy bệnh cho thuốc. Bệnh có hai loại: thân bệnh và tâm bệnh.

 

Về thân bệnh thì xem xét trong thân hay ngoài da. Tâm bệnh thì xem xét nguyên nhân phát khởi, lý do nào để phiền não chổi dậy, tại sao bị vọng tưởng điên đảo vây quanh.

 

Trừ tâm bệnh thì phải dùng trị liệu bằng Phật pháp. Bồ tát Dược Vương là hình ảnh của vị thầy thuốc vừa thân và vừa tâm bệnh.

 

Ngài dùng tâm từ và tâm bi mà chữa trị bệnh cho hết thảy chúng sanh, ngài rất từ ái khi vỗ về để cho chúng sanh được an lạc. Khi ngài chữa lành bệnh là trở về vị trí cũ không cầu phải đền ơn, đáp nghĩa.

 

Hành giả hành trì, học theo con đường Phật dạy là như vậy.

 

Đó là hành trì thần chú vậy.