65.   65. Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Viên Mãn, thân mặc y đỏ chấp tay cầu nguyện cho chúng tâm được an lạc, viên mãn.

 

            Đại ý :  Ta bà ha là tay cầm hoa sen.

 

Hoa sen là ý hướng dẫn cho chúng sanh biết nhơn quả đồng thời. Trong nhơn có quả và trong quả có nhơn. Có tu thì có an lạc. Học thuốc là biết nghề thuốc, để chữa bệnh. Học bơi biết bơi lội, cứu người chết đuối. (tùy khả năng).

 

            Lược giải :  Viên mãn là đầy đủ, tròn trịa về cả hai phần phước tướng và đức độ. Viên mãn tức là đầy đủ chơn tánh giải thoát.

 

Chơn tánh tựa như ly nước trong sạch, vắng lặng; nếu chúng ta đem bụi, đất thả vào ly nước thì làm cho ly nước bị vẫn đục (vì vô minh).

 

Tất cả những gì làm cho ly nước bị vẫn đục, dụ cho phiền não, nghiệp chướng ràng buộc thân tâm chúng ta. Thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì những khổ đau, phiền lụy đều là không. An trú trong tự tại, giải thoát. Và trí bát nhã sẽ hiện tiền. Trí bát nhã đây là trí của Phật, soi thấy vạn hữu giữa vũ trụ nầy thật rõ ràng.

 

Thế nên, hành giả phải biết trí Phật và tâm Phật đã siêu thoát. Đã sạch về ái dục, đó là chủ yếu.

 

Khi quán chiếu và tu tập rốt ráo đến lý và sự nhất tâm thì sẽ đạt được cứu cánh niết bàn tối thượng Phật đà.