66.   Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Dược Thượng, tay cầm bình thần dược để giải trừ bệnh hoạn và khổ não cho chúng sanh.

 

            Đại ý :  Ta bà ma ha là thành tựu lớn lao, viên mãn, A tất đà dạ là không có gì có thể so sánh được.

 

Toàn câu chú nói, khi tu tập đến bậc giải thoát tức là đã thành Phật, thành tựu viên mãn quả vị mà không có gì có thể theo hoặc so sánh kịp.

 

            Lược giải :  Bồ tát Dược Thượng trong kinh Pháp hoa cùng với Bồ tát Dược Vương đồng phát nguyện độ chúng sanh và hộ trì chánh pháp.

 

Hai ngài là thượng thủ của kinh Pháp hoa. Ta bà là nhẫn nại (Kham năng nhẫn khổ), Ma ha là tâm niệm đại thừa, A tất đà dạ là thành tựu vô lượng.

 

Nhưng Ta bà ma ha là tất cả chúng sanh đều bình đẳng, đều được thành Phật và an lạc như nhau.

 

Tay ngài Dược Thượng bưng bình thuốc để chữa trị tất cả những bệnh hoạn ưu bi khổ não cho hết thảy chúng sanh trong cảnh giới Ta bà nầy.

 

Không những ngài chỉ trị bệnh cho chúng sanh mà còn hướng dẫn cho họ tu tập theo giáo pháp của Phật để được chứng ngộ, đạt được đại thành tựu viên mãn, rốt ráo vô thượng bồ đề, thẳng đến cứu cánh niết bàn tịch tịnh, không còn thoái chuyển, ngoại trừ phát nguyện trở lại để hóa độ tất cả chúng sanh. 

 

Cố gắng dụng tâm hành trì.