67.   Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Tôn giả Xá Lợi Phất, tay cầm chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa, hóa độ chúng sanh phát nguyện về cảnh giới tịnh độ.

 

            Đại ý :  Đại ý của cụm từ Ta Bà Ha cũng tương tự như các trang trước có chữ Ta bà ha. (Xin xem từ trang 160 trở về sau, có nói về sự lợi ích vãng sanh và thế giới cực lạc của đức Phật A Di Đà).

 

            Lược giải :  Hành giả phải biết :  Tôn giả Xá lợi phất là vị đệ tử thượng thủ của Phật về trí huệ. Theo kinh Pháp hoa  trong quyển thứ hai, phẩm Thí dụ thứ ba, ngài được thọ ký bổ xứ làm Phật trong tương lai, với danh hiệu Hoa quang Như lai và làm giáo chủ ở cõi nước Ly cấu, rất thanh tịnh; ngài đối trước Phật xin sám hối và chê trách cái tâm tiểu thừa của ngài ngày trước.

 

Sau khi được Phật khai thị Bồ tát thừa, ngài hội nhập đại thừa pháp và hướng dẫn chúng sanh hãy quay trở về pháp môn tu tịnh độ để được vãng sanh.

Vì đã vãng sanh thì khỏi bị đọa vào ba đường dữ, đồng thời, được gặp Phật, thiện tri thức để nghe pháp và dễ dàng tu tập đến bờ giải thoát.

 

Tôn giả Xá lợi phất biết tất cả chúng sanh đều chưa dứt khỏi cảnh sanh già bệnh chết, ngày đêm đốt cháy bập bùng không bao giờ ngừng nghỉ, ngài cũng như chư Bồ tát mà đặc biệt là Bồ tát Quán thế âm luôn luôn thị hiện nhiều thứ thân hình để dẫn dắt chúng sanh ra khỏi cái nhà lửa của ba cõi (xuất tam giới gia).