68.  Giả Cát Ra A Tất Đà Dạ


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Thần Hổ gầm, cầm búa kiên định, lấy tâm từ hàng phục ma oán.

 

            Đại ý :  Giả cát ra tức là kim cang,  A tất đà dạ là sự thành tựu.

 

Trọn câu là ý :  Lấy chánh pháp hàng phục ma chướng, để thành tựu quả vị bồ đề.

 

Lược giải :  Kim cang là chất rất cứng, không có gì có thể bẻ gãy (giả cát ra). Sự bẻ gãy ở đây là hàng phục các ma chướng từ thân cho đến tâm (A tất đà dạ), từ trong ra ngoài (nội ngoại chướng duyên).

 

Tuy nhiên, dù có ma hay không ma, tất cả đều do tâm tạo. Hành giả hãy trì tụng các câu kệ sau đây :

 

Nhược nhơn dục liễu tri,

Tam thế nhất thế Phật,

Ứng quán pháp giới tánh,

Nhất thế duy tâm tạo:

 

Nghĩa là : 

 

Nếu người muốn rõ biết pháp môn công đức của tất cả chư Phật ở ba đời trong mười phương, thì cần phải xét soi nơi một niệm hiện tiền của tánh pháp giới, là : tất cả các pháp đều do nơi tâm biến hiện  mà tạo tác ra.

 

Đức Phật dạy :  Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không tâm là vậy. tâm ấy bao khắp cả mười pháp giới (Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn, Trời, Người, A tu la, Địa ngục, ngạ quỷ và Súc sanh).

 

Đủ biết :  Tâm bao thái hư lường khắp cả pháp giới. Nói hàng phục ma chướng, nhưng, đó là tự hàng phục tà tâm. Hiểu được ý nầy thì thấy được chánh đạo.