69.   Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Thiên Ma Vương, tay cầm xà thương phổ độ, hướng dẫn và giải trừ tâm oán hận cho chúng sanh.

 

            Đại ý :  Ta bà ha sự thành tựu không thể so lường, đem tâm suy nghĩ (bất khả tư nghì), ba chữ nầy quý hành giả và độc giả xem đại ý từ trang 160 và những trang có chữ Ta bà ha.

 

            Lược giải :  Oán hận là điều rất nguy hiểm cho cuộc sống.

 

Oán hận là điều phải dẹp bỏ cho những hành giả phát tâm tu hành chơn chánh. Dẹp trừ được oán hận tức là tự mình xây dựng chánh pháp cho bản thân, đầy đủ giới hạnh và oai nghi của Phật và dễ dàng vãng sanh về thế giới cực lạc.

 

Trong kinh Quán vô lượng thọ, đức Phật dạy: Muốn vãng sanh về thế giới nầy thì phải :

 

1. Hiếu dưỡng với cha mẹ, phụng sự sư trưởng, thể hiện tâm từ bằng cách không giết hại sanh mạng, phát nguyện tu theo thập thiện.

 

2. Phải thọ tam quy, trì ngũ giới, chẳng phạm oai nghi (nhất nhất sống theo chánh pháp), đừng vọng cầu.

 

3. Phát bồ đề tâm, tin sâu vào lý nhơn quả, phát nguyện tụng đọc kinh Đại thừa, khuyên mọi người cùng tinh tấn tu hành như mình (tự độ, độ tha)

 

Trì niệm được như vậy thì đừng lo không được giác ngộ.