70.      Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Linh Hương Thiên Bồ tát, tay bưng lư Như ý để hộ trì tai nạn và cứu khổ chúng sanh.

 

            Đại ý :  Ba đà ma yết tất đà dạ là đại nghĩa. Ba đà ma yết cũng có ý Phật pháp là vô biên, Tất đà dạ là hướng dẫn cho mọi người tu tập.

 

Ý toàn câu là: Hướng dẫn mọi người tu tập thì phải có tâm rộng lượng, bao la mới mong có kết quả tốt đẹp, mới thành tựu đại nghĩa.

 

            Lược giải :  Ba đà là như hoa sen đỏ, ma yết tức là thiện thắng, tất đà dạ là hết thảy đều thành tựu.

 

Tuy nhiên, hành giả phải hiểu :  Không phải chỉ trì niệm thần chú là được kết quả ngay. Tại sao ?  Hiện tai, chúng ta mới trì niệm thần chú, niệm hồng danh Phật, Bồ tát, hay lạy Phật, bây giờ mới thực hành.

 

Còn tất cả những nghiệp chướng từ xa xưa vô lượng kiếp, chúng ta tạo mà chưa trả. Thế nên, hiện tại nhất tâm bất loạn (nhất cử là một hành động, nhất tức là một hơi thở)  vẫn chưa thể giải thoát, an lạc được (vì nợ thì nhiều, tiền của hiện tại mới tạo tức thiện nghiệp, vẫn chưa đủ để trả nợ cũ, nhưng vẫn không bị nợ nầng nhiều như xưa, tức nghiệp báo) ;   tuy thế, chúng ta đã gieo trồng nghiệp lành, nhơn lành và quả tốt cho tương lai.

 

Đức Thích tôn và chư Phật, Bồ tát cũng vậy, nhưng, các ngài liên tục tu tập và buông xả tất cả, không vướng mắc bất cứ một tạp niệm nào, nên đã thành tựu và đại thành tựu quả vị Phật.

 

Muốn được vậy, người tu tập thiền quán, trì chú niệm Phật phải làm những gì ?

 

Thành tựu quả vị Phật chính là thành tựu chúng sanh, muốn chúng sanh giải thoát an lạc thì chính bản thân mình đã được an lạc giải thoát và đã thành Phật.

 

Trước hết phải :

 

1. Việc trước tiên là hằng thuận chúng sanh, làm thế nào để chúng sanh hoan hỷ,

 

2. Tùy theo căn cơ của chúng sanh để hướng dẫn chánh pháp có hiệu lực,

 

3. Dùng phương pháp đối trị cho chúng sanh hết phiền não mà chúng sanh hoan hỷ,

 

4. Khi chúng sanh hoan hỷ và chấp nhận học hành chánh pháp thì mới hướng dẫn những phương pháp cao diệu hơn.

 

Nghĩa là cơ duyên của chúng sanh đã thuần thục thì mới nói cho họ biết về cái thật tướng của các pháp để thân chứng quả vị tối thượng.

 

Điều nầy, chúng ta dễ dàng thấy sự thành tựu của Bồ tát Địa tạng đã thành tựu và đang thành tựu độ chúng sanh.  Bồ tát Quán thế âm hay chư vị Bồ tát cũng đều thành tựu đại hạnh nguyện độ chúng sanh như vậy cả.

 

Hành giả muốn được như vậy, cứ liên tục trì niệm câu thần chú trên đây đến giai đoạn nhất tâm bất loạn. Tất cả những hành nghiệp nói năng, đi đứng nằm ngồi đều đúng với chánh pháp thì không lo gì mà không thành tựu.