71. Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Tán Hoa Thiên, tay cầm hoa sen quý ngàn cánh để ban rãi phước báu cho chúng sanh; đồng thời, hướng dẫn tất cả chúng sanh sớm trở về bờ giác.

 

            Đại ý :  Ta bà ha là được khai ngộ do vì được nghe chánh pháp. Ba chữ nầy là chuyển mạch của câu chú Ba đà ma yết tất đà dạ, cũng có nghĩa tương tự như  các trang trước (từ trang 160 về sau của Ta bà haXin tìm đoc cuốn “Chú Đại Bi Lược Giải của HT. Tín Nghĩa”).

 

            Lược giải :  Thông thường có cùng ý chung của các chữ Ta bà ha là sự mong mỏi, sự diện kiến và hoan hỷ được gặp chánh pháp để được thành tựu sự giải thoát.

 

Hành giả thường thấy :  Những người tu tập như niệm Phật, Bồ tát, lạy Phật hay trì chú, tụng kinh, bái sám vân vân đến độ gần như nhất tâm bất loạn mà vẫn hay gặp tai ương.

 

Tại sao ?

 

Như trên chúng tôi có nêu ra :  Tất cả đều vì nghiệp chướng sâu dày đã tạo ra từ trước, hiện tại chỉ một giai đoạn ngắn mới phát tâm tu (thiện nghiệp) vẫn chưa bù đắp vào sự thiếu sót ấy, thử hỏi làm sao mà chứng ngộ, đắc đạo, đắc pháp và đắc quả như sự mong muốn được.

 

Hoặc là tuy có lòng mong mỏi, tìm cầu và hoan hỷ với sự tu tập; nhưng, trên bước đường tu niệm hành trì chưa dứt hẳn được những tạp niệm, những vọng tâm.

 

Đức Di Lặc bảo :  Trong một tiếng gãy móng tay có đến ba mươi hai ức trăm ngàn niệm, niệm niệm liên tục, hễ niệm thiện thì quả thiện, niệm ác thì quả ác.

 

Chúng ta, trọn ngày luôn đêm chưa bao giờ liên tục tu tập, tụng kinh bái sám, hành trì thần chú thì kết quả mong muốn làm sao có được. Chưa gieo được nhân tốt làm sao có quả tốt ?

 

Bởi vậy, một khi tu tập, hành trì thì điều cần nhất là phải phát nguyện. Nguyện đã phát thì phải nhất nhất mỗi niệm mỗi niệm phải tinh chuyên, lấy tứ tất đàn mà đối trị. Vì tứ tất đàn là sự thành tựu, đại thành tựu cho chính mình và cho chúng sanh. Nói chung là thành tựu tất cả.

 

Nhìn vào cuộc đời đức Phật, chúng ta thấy lúc nào ngài cũng không xa rời tứ tất đàn. Ngài còn dùng như vậy, thì  đủ biết đó là con đường tối thượng, hành giả không thể bỏ sót hay quên đi được.

 

Tứ tất đàn gồm :

 

1. Thế giới tất đàn,

 

2. Các vị nhơn tất đàn,

 

3. Đối trị tất đàn,

 

4. Đệ nhất nghĩa tất đàn.

 

Tất đàn cũng là tên của đức Thích Tôn.

 

Vì ngài tên thật là Tất đàn, Tất đạt đa (Siddharta), nghĩa là bậc làm cho chúng sanh được viên mãn, được thành tựu. Xin  hành giả tư duy điều nầy.